Местна инициативна група
Белене - Никопол


Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони - Европа
инвестира в селските райони
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.
Местна инициативна група Белене - Никопол
copyright © 2016

М
Община
БЕЛЕНЕ
Община
НИКОПОЛ
карта
карта

ЗЕЛЕН КАЛКУЛАТОР
Back
Next

Новини - м. Октомври
 
 
Проведе се четвърта международна конференция по подхода ЛИДЕР
     През тази година България отбелязва 10-тата годишнина от прилагането на подхода ЛИДЕР в страната като един от инструментите на Европейския съюз за развитието на селските райони.
     По този повод се проведе Четвърта международна конференция по подхода ЛИДЕР/Водено от общностите местно развитие (ВОМР) в периода 10-13 октомври в гр. Правец, организирана от Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) със съдействието на Асоциация „Българска национална Лидер мрежа“, в която МИГ Белене - Никопол взе участие.
     Конференцията бе открита официално от ръководителя на Управляващия орган на ПРСР 2014-2020г., заместник-министър д-р Лозана Василева и ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ г-жа Ивелина Пенева.
     На форума присъстваха представители на Европейската комисия, Европейската селска мрежа, Европейската „Лидер“ мрежа, местни инициативни групи, управляващи органи и разплащателни агенции от около двадесет европейски страни: Германия, Франция, Литва, Латвия, Естония, Полша, Румъния, Чехия и други, които споделиха опита и напредъка по подхода в техните страни.
Новини - м. Ноември

П о к а н а за обучения на местни лидери
на територията на „МИГ БЕЛЕНЕ - НИКОПОЛ”
     Екипът на Сдружение „Местна инициативна група Белене - Никопол” кани всички заинтересованите страни, медии и широката общественост на обучения на местни лидери в населените места, както следва:

     1.      В гр. Белене: дати: 4-ти и 5-ти декември 2017 г., час: 10:30 часа, място: зала 16 на Община Белене, адрес: ул. „България“ № 35;
     2.      В гр. Никопол: дата: 7-ми и 8-ми декември 2017, час: 10:30 часа, място: НЧ „Напредък 1871”, адрес: ул. „Христо Ботев“ № 6.

     Целта на обученията ще бъде да се повиши информираността и подготовката на местните лидери за мерките от Стратегията за ВОМР на МИГ Белене-Никопол, механизмите и процедурите за кандидатстване и управление на проектите от съответните програми. Ще бъдат разгледани темите:
     1. Разработване, изпълнение и управление на проекти по мерки от ПРСР 2014-2020 г.;
     2. Създаване на бизнес идея. Как да стартираме собствен бизнес.

     Обученията се организират във връзка с предстоящият прием на проекти предложения по Стратегията за ВОМР, съгласно Споразумение за изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-11/25.01.2017 г.