Местна инициативна група
Белене - Никопол

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони - Европа
инвестира в селските райони
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.
Местна инициативна група Белене - Никопол
copyright © 2016

Община
БЕЛЕНЕ
Община
НИКОПОЛ
карта
карта
ЗЕЛЕН КАЛКУЛАТОР
Back
Next


Доклад от оценката на проектни предложения, подадени по мярка 4.1 - първи краен срок
ПРСР - одобрени проекти
Доклад от оценката на проектни предложения, подадени по мярка 4.1 - втори краен срок
№ по ред   № на одобрения проект Кандидат Име на одобрения проект ОДР1 БФП2
1 BG06RDNP001-19.105-0002 ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "УТРО"
ЕИК: 114110625
“Закупуване на техника за повишаване на селскостопанската производителност, обем на продукцията и по - ефективно използване на ресурсите в земеделско стопанство, находящо се на територията на МИГ Белене - Никопол"

116 745,05 лв

58 237,52 лв