Местна инициативна група
Белене - Никопол

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони - Европа
инвестира в селските райони
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.
Местна инициативна група Белене - Никопол
copyright © 2016

Община
БЕЛЕНЕ
Община
НИКОПОЛ
карта
карта
ЗЕЛЕН КАЛКУЛАТОР
Back
Next


ПРСР - одобрени проекти
Доклад от оценката на проектни предложения, подадени по мярка 6.4 - първи краен срок
Доклад от оценката на проектни предложения, подадени по мярка 6.4 - първи краен срок, след преразглеждане на процедурата,  във връзка с   Уведомително писмо на Държавен фонд „Земеделие“ с изх. № 01-6300/1204 от 18.11.2019 г.
Доклад от оценката на подадените проектни предложения по мярка 6.4-21.08.2023 г.
Доклад от оценката на подадените проектни предложения по мярка 6.4 - втори  срок - 2023 г.