Местна инициативна група
Белене - Никопол


Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони - Европа
инвестира в селските райони
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.
Местна инициативна група Белене - Никопол
copyright © 2016

Община
БЕЛЕНЕ
Община
НИКОПОЛ
карта
карта
ЗЕЛЕН КАЛКУЛАТОР
Back
Next
Профил на купувача >> Пазарни консултации
Приложения БН
Техническа спецификация
Покана за събиране на оферти
Пазарна консултация за определяне стойността на разход за „Закупуване на техническо оборудване за излъчване на живо от 10 населени места на територията на общините Белене и  Никопол“ по проект с наименование „Иновация за живи селски райони! Това е твоя Live! Бъди Инфлуенсър!" за вътрешнотериториално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г., Процедура BG06RDNP001-19.607 и във връзка с чл. 44 от Закона за обществените поръчки.
Дата на публикуване: 24 окт 2022 (пон), 11:46
Вид обявление: Пазарни консултации - Т248249

https://app.eop.bg/today/248249
Дата и час на публикуване: 26 окт 2022 (сря), 15:48:59
Пазарна консултация за определяне стойността на разход за „Осигуряване на рекламни и информационни материали" по проект с наименование „Иновация за живи селски райони! Това е твоя Live! Бъди Инфлуенсър!" за вътрешнотериториално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г., Процедура BG06RDNP001-19.607 и във връзка с чл. 44 от Закона за обществените поръчки
Вид обявление Пазарни консултации - Т249039

https://app.eop.bg/today/249039
Покана за събиране на оферти
Техническа спецификация
Пазарно проучване за инфоматериали