Местна инициативна група
Белене - Никопол

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони - Европа
инвестира в селските райони
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.
Местна инициативна група Белене - Никопол
copyright © 2016

Община
БЕЛЕНЕ
Община
НИКОПОЛ
карта
карта
ЗЕЛЕН КАЛКУЛАТОР
Back
Next


Покана за прием на заявления
                                                         ОБЯВА
                    ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА
                БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА  6.4 „ИНВЕСТИЦИОННА
             ПОДКРЕПА ЗА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ ОТ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ
   ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ, ФИНАНСИРАНА ПО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ,ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

    
Днес, 10.05.2023 г., Сдружение „МИГ Белене-Никопол“, с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., чрез Европейски земеделски фонд за
развитие на селските райони, в изпълнение на подхода Водено от общностите местно развитие, обявява първи прием по процедура за подбор на проектни предложения  №BG06RDNP001-19.739 МИГ Белене-Никопол, Мярка
6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности”
     Процедурата за подбор на проектни предложения се обявява в съответствие със Стратегията за Водено от общностите местно развитие на Сдружение „МИГ Белене-Никопол“ и изпълнението й се извършва чрез подбор на проектни предложения в съответствие с чл. 25, ал. 1, т. 1 от ЗУСЕФСУ.
Целите на процедурата са свързани с разнообразяване към неземеделски дейности, насърчаване на предприемачеството, развитието на туризма, "зелената икономика" и иновациите, както и на създаване на възможности за заетост и повишаване на качеството на живот на територията на МИГ Белене-Никопол.

Начален срок за подаване на проектните предложения:  10.05.2023 г.
Краен срок за подаване на проектните предложения: 12.07.2023 г. - 23:59 часа.

                   
     1. Обява м.6.4

     2. Условия за кандидатстване м.6.4

     3. Документи за попълване към Условия за кандидатстване м.6.4

     4. Документи за информация към Условия за кандидатстване м.6.4

     5. Условия за изпълнение м.6.4

     6. Документи към Условия за изпълнение м.6.4

     7. Документи свързани с обявяването на прием по мярка 6.4
                                                                              ОБЯВА

                        ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА
           БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА  6.4 „ИНВЕСТИЦИОННА ПОДКРЕПА ЗА          
                НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ ОТ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО
                 РАЗВИТИЕ, ФИНАНСИРАНА ПО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ,
             ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ     1. Обява м.6.4

     2. Условия за кандидатстване м.6.4

     3. Документи за попълване към Условия за кандидатстване м.6.4

     4. Документи за информация към Условия за кандидатстване м.6.4

     5. Условия за изпълнение м.6.4

     6. Документи към Условия за изпълнение м.6.4

     7. Документи свързани с обявяването на прием по мярка 6.4-втори прием


                                                                             ОБЯВА

                                ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА
                            БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА  4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В
                     ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“ ОТ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО
                     РАЗВИТИЕ, ФИНАНСИРАНА ПО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ,
                      ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

     1. Обява м.4.1

     2. Условия за кандидатстване м.4.1

     3. Документи за попълване към Условия за кандидатстване м.4.1

     4. Документи за информация към Условия за кандидатстване м.4.1

     5. Условия за изпълнение м.4.1

     6. Документи към Условия за изпълнение м.4.1

    
7. Документи свързани с обявяването на прием по мярка 4.1 - втори прием