Местна инициативна група
Белене - Никопол

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони - Европа
инвестира в селските райони
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.
Местна инициативна група Белене - Никопол
copyright © 2016

Община
БЕЛЕНЕ
Община
НИКОПОЛ
карта
карта
ЗЕЛЕН КАЛКУЛАТОР
Back
Next


Покана за прием на заявления
                                                            О Б Я В А
                     ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА
                             ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА  1.3 „КРАТКОСРОЧЕН ОБМЕН НА ОПИТ
                            И ПОСЕЩЕНИЯ В ЗЕМЕДЕЛСКИ И ГОРСКИ СТОПАНСТВА “ОТ СТРАТЕГИЯ ЗА
                      ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ, ФИНАНСИРАНА ПО ПРОГРАМА
                   ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ, ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА
                                                     РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

     Днес, 06.06.2022 г., Сдружение „МИГ Белене-Никопол“, с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., чрез Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони, в изпълнение на подхода Водено от общностите местно развитие, обявява процедура за подбор на проектни предложения                                 №BG06RDNP001-19.320 „МИГ Белене-Никопол, Мярка 1.3 „Краткосрочен обмен на опит и посещения в земеделски и горски стопанства“.
     Процедурата за подбор на проектни предложения се обявява в съответствие със Стратегията за Водено от общностите местно развитие на Сдружение „МИГ Белене-Никопол“ и изпълнението й се извършва чрез подбор на проектни предложения в съответствие с чл. 25, ал. 1, т. 1 от ЗУСЕСИФ.
     Основната цел на процедурата  е  постигане на социална кохезия чрез укрепване и развитие на човешкия капитал по пътя на придобиване на нови професионални умения.
     Дейностите включват посещения на място на земеделски или горски стопанства с цел запознаване с конкретни проблеми, организация на работата и обмяна на опит между участниците.
     Ще се прилага процедура на подбор на проекти с два крайни срока за кандидатстване:

     Първи прием:
     Начален срок за подаване на проектните предложения: 06.06.2022 г.
     Краен срок за подаване на проектните предложения: 11.07.2022 г., 16:30 ч.
     Втори прием (при наличие на остатъчни средства след първи прием):
     Начален срок за подаване на проектните предложения: 29.08.2022 г.
     Краен срок за подаване на проектните предложения: 03.10.2022 г., 16:30 ч.

     1. Обява м.1.3

     2. Условия за кандидатстване м.1.3

     3. Документи за попълване към Условия за кандидатстване м.1.3

     4. Документи за информация към Условия за кандидатстване м.1.3

     5. Условия за изпълнение м.1.3

     6. Документи към Условия за изпълнение м.1.3

     7. Документи свързани с обявяване на процедура м.1.3