Местна инициативна група
Белене - Никопол

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони - Европа
инвестира в селските райони
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.
Местна инициативна група Белене - Никопол
copyright © 2016

Община
БЕЛЕНЕ
Община
НИКОПОЛ
карта
карта

ЗЕЛЕН КАЛКУЛАТОР
Back
Next

 

Покана за прием на заявления
Обява ОПИК  тук
Условия за кандидастване тук
ДНЕС 15.06.2018 ГОДИНА МИГ БЕЛЕНЕ-НИКОПОЛ С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА: „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ 2014-2020” В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОДХОДА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА BG16RFOP002-2.022 МИГ БЕЛЕНЕ-НИКОПОЛ - „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МСП НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ БЕЛЕНЕ-НИКОПОЛ“

Процедурата за подбор на проекти се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Процедурата за подбор на проекти се обявява в съответствие със Стратегията за Водено от общностите местно развитие и Приоритетна ос 2 "Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет „Капацитет за растеж на МСП“.
Целта на процедурата е повишаване на конкурентоспособността на местната икономика и възможностите за създаване на местен бизнес, включително чрез диверсификация и алтернативни дейности, осигуряващи заетост на местното население и възможности за повишаване на доходите му. Повишаване на производителността и производствения капацитет на МСП на територията на МИГ Белене- Никопол и засилване експортния потенциал на предприятията.
Документи за информация към тук
Документи за попълване към тук
Условия за изпълнение тук
Документи към условия за изпълнение тук
Съобщение до кандидат-бенефициентите - 16.07.18г. тук
      Днес, 10.10.2018 г., МИГ Белене-Никопол с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., в изпълнение на подхода Водено от общностите местно развитие, обявява процедура за подбор на проектни предложения  №   BG06RDNP001-19.105 - МИГ Белене-Никопол, подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства".

     Процедурата за подбор на проекти се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.

     Процедурата за подбор на проекти се обявява в съответствие със Стратегията за Водено от общностите местно развитие и подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства"
Целта на процедурата е модернизация и преструктуриране на земеделските стопанства, повишаване на продуктивността и конкурентоспособността на земеделието. Направените инвестиции трябва да водят до внедряване на нови продукти, процеси и технологии и обновяване на наличните производствени материални и нематериални активи в земеделските стопанства, опазване на компонентите на околната среда, включително с намаляване на вредните емисии и отпадъци и повишаване на енергийната ефективност в земеделските стопанства, до насърчаване на сътрудничеството с производителите и преработвателите на земеделски продукти и подобряване условията на труд, на хигиенните, ветеринарните, фотосанитарните, екологичните и други условия на производство и осигуряване на възможности за производство на биологични земеделски продукти.
- Обява
- Условия за кандидатстване
- Условия за изпълнение
- Документи за попълване към Условия за кандидатстване
- Документи за информация към Условия за кандидастване
- Документи към Условия за изпълнение
      Днес, 07.02.2019 г., МИГ Белене-Никопол, с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., в изпълнение на подхода Водено от общностите местно развитие, обявява процедура за подбор на проектни предложения  №   BG06RDNP001-19.136 - МИГ Белене-Никопол, мярка 6.4 "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности".

     Процедурата за подбор на проекти се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.

     Процедурата за подбор на проекти се обявява в съответствие със Стратегията за Водено от общностите местно развитие и мярка 6.4 "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности".

Целите на процедурата са свързани с разнообразяване към неземеделски дейности, насърчаване на предприемачеството, развитието на туризма, "зелената икономика" и иновациите, както и на създаване на възможности за заетост и повишаване на качеството на живот на територията на МИГ Белене-Никопол.
Обява за прием на проектни предложения
Условия за кандидатстване
Документи за попълване към Условията за кандидатстване
Документи за информация към Условията за кандидатстване
Условия за изпълнение
Документи към Условията за изпълнение
Въпроси и отговори към 14.02.19г.
Въпроси и отговори към 20.02.19г.