Местна инициативна група
Белене - Никопол

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони - Европа
инвестира в селските райони
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.
Местна инициативна група Белене - Никопол
copyright © 2016

Община
БЕЛЕНЕ
Община
НИКОПОЛ
карта
карта
ЗЕЛЕН КАЛКУЛАТОР
Back
Next


Покана за прием на заявления
Обява ОПИК  тук
Условия за кандидастване тук
ДНЕС 15.06.2018 ГОДИНА МИГ БЕЛЕНЕ-НИКОПОЛ С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА: „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ 2014-2020” В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОДХОДА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА BG16RFOP002-2.022 МИГ БЕЛЕНЕ-НИКОПОЛ - „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МСП НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ БЕЛЕНЕ-НИКОПОЛ“

Процедурата за подбор на проекти се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Процедурата за подбор на проекти се обявява в съответствие със Стратегията за Водено от общностите местно развитие и Приоритетна ос 2 "Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет „Капацитет за растеж на МСП“.
Целта на процедурата е повишаване на конкурентоспособността на местната икономика и възможностите за създаване на местен бизнес, включително чрез диверсификация и алтернативни дейности, осигуряващи заетост на местното население и възможности за повишаване на доходите му. Повишаване на производителността и производствения капацитет на МСП на територията на МИГ Белене- Никопол и засилване експортния потенциал на предприятията.
Документи за информация към тук
Документи за попълване към тук
Условия за изпълнение тук
Документи към условия за изпълнение тук
Съобщение до кандидат-бенефициентите - 16.07.18г. тук
      Днес, 10.10.2018 г., МИГ Белене-Никопол с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., в изпълнение на подхода Водено от общностите местно развитие, обявява процедура за подбор на проектни предложения  №   BG06RDNP001-19.105 - МИГ Белене-Никопол, подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства".

     Процедурата за подбор на проекти се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.

     Процедурата за подбор на проекти се обявява в съответствие със Стратегията за Водено от общностите местно развитие и подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства"
Целта на процедурата е модернизация и преструктуриране на земеделските стопанства, повишаване на продуктивността и конкурентоспособността на земеделието. Направените инвестиции трябва да водят до внедряване на нови продукти, процеси и технологии и обновяване на наличните производствени материални и нематериални активи в земеделските стопанства, опазване на компонентите на околната среда, включително с намаляване на вредните емисии и отпадъци и повишаване на енергийната ефективност в земеделските стопанства, до насърчаване на сътрудничеството с производителите и преработвателите на земеделски продукти и подобряване условията на труд, на хигиенните, ветеринарните, фотосанитарните, екологичните и други условия на производство и осигуряване на възможности за производство на биологични земеделски продукти.
      Днес, 07.02.2019 г., МИГ Белене-Никопол, с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., в изпълнение на подхода Водено от общностите местно развитие, обявява процедура за подбор на проектни предложения  №   BG06RDNP001-19.136 - МИГ Белене-Никопол, мярка 6.4 "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности".

     Процедурата за подбор на проекти се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.

     Процедурата за подбор на проекти се обявява в съответствие със Стратегията за Водено от общностите местно развитие и мярка 6.4 "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности".

Целите на процедурата са свързани с разнообразяване към неземеделски дейности, насърчаване на предприемачеството, развитието на туризма, "зелената икономика" и иновациите, както и на създаване на възможности за заетост и повишаване на качеството на живот на територията на МИГ Белене-Никопол.