Местна инициативна група
Белене - Никопол

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони - Европа
инвестира в селските райони
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.
Местна инициативна група Белене - Никопол
copyright © 2016

Община
БЕЛЕНЕ
Община
НИКОПОЛ
карта
карта
ЗЕЛЕН КАЛКУЛАТОР
Back
Next


Покана за прием на заявления
     Днес, 23.04.2019 г., МИГ Белене-Никопол, с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., в изпълнение на подхода Водено от общностите местно развитие, обявява процедура за подбор на проектни предложения  №   BG06RDNP001-19.253 - МИГ Белене-Никопол, мярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура ".

     Процедурата за подбор на проекти се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.

     Процедурата за подбор на проекти се обявява в съответствие със Стратегията за Водено от общностите местно развитие и мярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура ".

Целите на процедурата са свързани с  насърчаването на инвестициите  в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, които  са ключов фактор за:

- Подобряването на  средата на живот  на територията на МИГ Белене- Никопол;
и
- Подобряване на достъпа до населените места от територията и осигуряване на базови услуги за населението. 
     Днес, 08.05.2019 г., МИГ Белене-Никопол с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., в изпълнение на подхода Водено от общностите местно развитие, обявява прием по втори краен срок по процедура за подбор на проектни предложения  №   BG06RDNP001-19.105 - МИГ Белене-Никопол, подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства".

     Процедурата за подбор на проекти се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.

     Процедурата за подбор на проекти се обявява в съответствие със Стратегията за Водено от общностите местно развитие и подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства"
     Целта на процедурата е модернизация и преструктуриране на земеделските стопанства, повишаване на продуктивността и конкурентоспособността на земеделието. Направените инвестиции трябва да водят до внедряване на нови продукти, процеси и технологии и обновяване на наличните производствени материални и нематериални активи в земеделските стопанства, опазване на компонентите на околната среда, включително с намаляване на вредните емисии и отпадъци и повишаване на енергийната ефективност в земеделските стопанства, до насърчаване на сътрудничеството с производителите и преработвателите на земеделски продукти и подобряване условията на труд, на хигиенните, ветеринарните, фотосанитарните, екологичните и други условия на производство и осигуряване на възможности за производство на биологични земеделски продукти.