Местна инициативна група
Белене - Никопол

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони - Европа
инвестира в селските райони
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.
Местна инициативна група Белене - Никопол
copyright © 2016

Община
БЕЛЕНЕ
Община
НИКОПОЛ
карта
карта
ЗЕЛЕН КАЛКУЛАТОР
Back
Next


Покана за прием на заявления
                                                     ВАЖНО!!!

     За кандидати по процедура "Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода  ВОМР в територията на МИГ Белене-Никопол“ по Оперативна програма Околна среда 2014-2020 г. чрез СВОМР на Сдружение „Местна инициативна група Белене - Никопол“

                                                                              
ОБЯВА
                                                                                     от
                                            СДРУЖЕНИЕ „МИГ БЕЛЕНЕ-НИКОПОЛ“

     На основание чл. 11, ал. 5, т.2 от ПМС № 162 /05.07.2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 - 2020 г., Управителният съвет  на МИГ взе решение съгласно     Протокол на УС № 15/23.10.2019 г. за удължаване на крайния срок за прием на проектни предложения по процедура № BG16M10P002-3.013 „Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода  ВОМР в територията на МИГ Белене-Никопол“ до 12.00 ч. на 21 януари 2020 г.

     Целта на процедурата е осигуряване на подкрепа за подобряване на природозащитното състояние на видове/местообитания от мрежата Натура 2000, докладвани през 2013 г. в изпълнение на чл. 17 от Директивата за местообитанията в „неблагоприятно-незадоволително“ състояние, както и да допринесе за изпълнението на подхода „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР) на територията на МИГ Белене-Никопол.

     Допустими бенефициенти по процедурата са:

1. Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, за осъществяване на общественополезна дейност, със седалище и адрес на управление на територията на действие на МИГ Белене-Никопол и които като цел на организацията в устава/учредителния акт са разписали такива текстове, от които да е видно, че поне една от целите на организацията е свързана с опазване на околната среда.
2. Общини със седалище и адрес на управление на територията на МИГ Белене-Никопол:
2.1. Община Белене;
2.2. Община Никопол.

      Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, като общият размер на безвъзмездна финансова помощ е 1 979 987,00 лв. с ДДС.

     Допустимите дейности, които ще бъдат финансирани по процедурата са:

1. Дейности за осигуряване на принос към поддържане/подобряване на прирозащитното състояние на видове и/или типове местообитания от мрежата Натура 2000.
2. Информационни дейности и дейности за въвличане на заинтересованите страни.
3. Спомагателни дейности, необходими за подготовката на проекта.
4. Организация и управление на проекта.
5. Мерки за информация и комуникация.

     Пълният комплект документи е публикуван на интернет страницата на МИГ Белене-Никопол - http://mig-bn.eu/  и в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 - 2020 г. (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg