Местна инициативна група
Белене - Никопол

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони - Европа
инвестира в селските райони
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.
Местна инициативна група Белене - Никопол
copyright © 2016

Община
БЕЛЕНЕ
Община
НИКОПОЛ
карта
карта
ЗЕЛЕН КАЛКУЛАТОР
Back
Next


Покана за прием на заявления
1. Обява

2. Условия за кандидатстване

3. Документи за попълване към Условия за кандидатстване

4. Документи за информация към Условия за кандидатстване

5. Условия за изпълнение

6. Документи към Условията за изпълнение

7. Документи, свързани с обявяване на процедурата

8. Въпроси и отговори
                                                            О Б Я В А
                                   
ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
                    ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО
            МЯРКА 7.5 „ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПУБЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ В ИНФРАСТРУКТУРА
                 ЗА ОТДИХ, ТУРИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ И МАЛКА ПО МАЩАБ          
            ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА“, ЧРЕЗ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ 
                ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ, ФИНАНСИРАНА ПО ПРОГРАМА ЗА  
                РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020, ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИ 
                      ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

     Днес, 13.07.2021 г., Сдружение „МИГ Белене-Никопол“, с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., чрез Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони, в изпълнение на подхода Водено от общностите местно развитие, обявява процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.319 „МИГ Белене-Никопол, Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“.
     Процедурата за подбор на проектни предложения се обявява в съответствие със Стратегията за Водено от общностите местно развитие на Сдружение „МИГ Белене-Никопол“ и изпълнението й се извършва чрез подбор на проектни предложения в съответствие с чл. 25, ал. 1, т. 1 от ЗУСЕСИФ.
Основните цели на процедурата се изразяват в насърчени инвестициите в туристическа инфраструктура, общинска  собственост  или  собственост  на  ЮЛНЦ,  развитие  на туристически услуги и атракции за посетителите, водещи до:

1.Подобряване на средата на живот на територията на МИГ Белене-Никопол;
2.Подобряване на туристическата инфраструктура, атракциите и съоръженията за посетители на територията на общината.

Ще се прилага процедура на подбор на проекти с два крайни срока за кандидатстване:
Първи прием:
Начален срок за подаване на проектните предложения: 13.07.2021 г.
Краен срок за подаване на проектните предложения: 31.08.2021 г., 16:30 ч.
Втори прием (при наличие на остатъчни средства след първи прием):
Краен срок за подаване на проектните предложения: 28.12.2021 г., 16:30 ч.
                                                               О Б Я В А
                        ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА                   
                      БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА  8.1 „ПОДПОМАГАНЕ
                                    ЗА ЗАЛЕСЯВАНЕ И СЪЗДАВАНЕ НА ГОРСКИ МАСИВИ
                                “ОТ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО
                         РАЗВИТИЕ,ФИНАНСИРАНА ПО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
                         РАЙОНИ,ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА
                                                        СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

     Днес, 27.01.2022 г., Сдружение „МИГ Белене-Никопол“, с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., чрез Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони, в изпълнение на подхода Водено от общностите местно развитие, обявява процедура за подбор на проектни предложения                                 №BG06RDNP001-19.321 „МИГ Белене-Никопол, Мярка 8.1 „Подпомагане за залесяване и създаване на горски масиви“.
     Процедурата за подбор на проектни предложения се обявява в съответствие със Стратегията за Водено от общностите местно развитие на Сдружение „МИГ Белене-Никопол“ и изпълнението й се извършва чрез подбор на проектни предложения в съответствие с чл. 25, ал. 1, т. 1 от ЗУСЕСИФ.
     Основните цели на процедурата са да се осигури на общността  балансирана околна среда и екологично развитие, които са необходимо условие за напредъка, както на земеделския сектор, който е приоритетен за региона, така и на подобряването на условията за живот на населението, чрез:
•Стимулиране поглъщането и съхраняването на въглерода;
•Съхраняване на почвите от ерозия;
•Опазване на околната среда от природни бедствия;
•Съхраняване на биологично разнообразие, защита на редки растителни и животински видове;
•Опазване на компонентите на околната среда;
•Спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване на условията в земеделските стопанства.

     Ще се прилага процедура на подбор на проекти с два крайни срока за кандидатстване:
     Първи прием:
     Начален срок за подаване на проектните предложения: 27.01.2022 г.
     Краен срок за подаване на проектните предложения: 07.03.2022 г., 16:30 ч.
     Втори прием (при наличие на остатъчни средства след първи прием):
     Краен срок за подаване на проектните предложения: 26.04.2022 г., 16:30 ч.

     1. Обява

     2. Условия за кандидатстване

     3. Документи за попълване към Условията за кандидатстване

     4. Документи за информация към Условията за кандидатстване

     5. Условия за изпълнение

     6. Документи към Условия за изпълнение


     7. Документи свързани с обявяване на процедура м.8.1

     8. Въпроси и отговори м.8.1