Местна инициативна група
Белене - Никопол

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони - Европа
инвестира в селските райони
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.
Местна инициативна група Белене - Никопол
copyright © 2016

Община
БЕЛЕНЕ
Община
НИКОПОЛ
карта
карта
ЗЕЛЕН КАЛКУЛАТОР
Back
Next


Покана за прием на заявления
                                                                    О Б Я В А
                          ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА                  
                БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА  4.1 "ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ              
                      СТОПАНСТВА" ОТ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО
                   РАЗВИТИЕ,ФИНАНСИРАНА ПО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
                      РАЙОНИ,ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА
                                                              СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

     Днес, 15.02.2022 г., Сдружение „МИГ Белене-Никопол“, с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., чрез Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони, в изпълнение на подхода Водено от общностите местно развитие, обявява процедура за подбор на проектни предложения                                 №BG06RDNP001-19.564 „МИГ Белене-Никопол, Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“.
     Процедурата за подбор на проектни предложения се обявява в съответствие със Стратегията за Водено от общностите местно развитие на Сдружение „МИГ Белене-Никопол“ и изпълнението й се извършва чрез подбор на проектни предложения в съответствие с чл. 25, ал. 1, т. 1 от ЗУСЕСИФ.
     Мярката подкрепя модернизация и преструктуриране на земеделските стопанства, повишаване на продуктивността и конкурентоспособността на земеделието. Направените инвестиции трябва да водят до внедряване на нови продукти, процеси и технологии и обновяване на наличните производствени материални и нематериални активи в земеделските стопанства, опазване на компонентите на околната среда, включително с намаляване на вредните емисии и отпадъци и повишаване на енергийната ефективност в земеделските стопанства, до насърчаване на сътрудничеството с производителите и преработвателите на земеделски продукти и подобряване условията на труд, на хигиенните, ветеринарните, фитосанитарните, екологичните и други условия на производство  и осигуряване на възможности за производство на биологични земеделски продукти.

     Ще се прилага процедура на подбор на проекти с два крайни срока за кандидатстване:
     Първи прием:
     Начален срок за подаване на проектните предложения: 15.02.2022 г.
     Краен срок за подаване на проектните предложения: 29.03.2022 г., 16:30 ч.
     Втори прием (при наличие на остатъчни средства след първи прием) започва да тече веднага след първи и е до 30.08.2022 г., 16:30 ч.

     1. Обява

     2. Условия за кандидатстване

     3. Документи за попълване към Условията за кандидатстване

     4. Документи за информация към Условията за кандидатстване

     5. Условия за изпълнение

     6. Документи към Условия за изпълнение


     7. Документи свързани с обявяване на процедура м.4.1

     8. Въпроси и отговори м.4.1
                                                            О Б Я В А
              ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА
             БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА  7.2 „ИНВЕСТИЦИИ В
       СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ
              МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ОТ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО
             ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ,ФИНАНСИРАНА ПО ПРОГРАМА
           ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ,ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ
                               ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

     Днес, 01.03.2022 г., Сдружение „МИГ Белене-Никопол“, с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., чрез Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони, в изпълнение на подхода Водено от общностите местно развитие, обявява процедура за подбор на проектни предложения №BG06RDNP001-19.566 „МИГ Белене-Никопол, Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. Процедурата за подбор на проектни предложения се обявява в съответствие със Стратегията за Водено от общностите местно развитие на Сдружение „МИГ Белене-Никопол“ и изпълнението й се извършва чрез подбор на проектни предложения в съответствие с чл. 25, ал. 1, т. 1 от ЗУСЕСИФ.
Основната цел  на процедурата е  да бъдат насърчени инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички малки по мащаби инфраструктура, които са ключов фактор за:
• Подобряването на средата на живот на територията на МИГ Белене-Никопол;
• Подобряване на достъпа до населените места от територията и осигуряване на базови услуги за населението.

Ще се прилага процедура на подбор на проекти с два крайни срока за кандидатстване:
Първи прием:
Начален срок за подаване на проектните предложения: 01.03.2022 г.
Краен срок за подаване на проектните предложения: 03.05.2022 г., 23:59 ч.
Втори прием (при наличие на остатъчни средства след първи прием):
Краен срок за подаване на проектните предложения: 12.12.2022 г., 23:59 ч.

1. Обява за прием м.7.2

2. Условия за кандидатстване м.7.2

3. Документи за информация към Условия за кандидатстване м.7.2

4. Документи за попълване към Условия за кандидатстване м.7.2

5. Условия за изпълнение м.7.2

6. Приложения към Условия за изпълнение м.7.2

         7. Документи свързани с обявяване на процедура м.7.2

         8. Въпроси и отговори м.7.2

         Декларация за съгласие и информираност за обработване а на личните данни