Местна инициативна група
Белене - Никопол

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони - Европа
инвестира в селските райони
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.
Местна инициативна група Белене - Никопол
copyright © 2016

Община
БЕЛЕНЕ
Община
НИКОПОЛ
карта
карта
ЗЕЛЕН КАЛКУЛАТОР
Back
Next


Програма за дейността
Програма за дейността през 2018г....................................................
Програма за дейността през 2019г....................................................
Програма за дейността през 2020г....................................................
Програма за дейността през 2021г....................................................
Програма за дейността през 2022г....................................................