Местна инициативна група
Белене - Никопол

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони - Европа
инвестира в селските райони
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.
Местна инициативна група Белене - Никопол
copyright © 2016

Община
БЕЛЕНЕ
Община
НИКОПОЛ
карта
карта
ЗЕЛЕН КАЛКУЛАТОР
Back
Next


Процедури за избор на проекти
Сваляне на прикачени файлове:
Процедура за подбор на проекти ОПИК............................................................................................
Процедура за подбор на проекти ПРСР.............................................................................................
Процедура за подбор на проекти ОПОС............................................................................................