Местна инициативна група
Белене - Никопол

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони - Европа
инвестира в селските райони
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.
Местна инициативна група Белене - Никопол
copyright © 2016

Община
БЕЛЕНЕ
Община
НИКОПОЛ
карта
карта
ЗЕЛЕН КАЛКУЛАТОР
Back
Next


Регистър подадени проекти към СВОМР
Регистър на подадените проектни предложения и тяхното движение по процедури от СВОМР на "МИГ Белене - Никопол" - до 31.12.2020г.
Регистър на подадените проектни предложения и тяхното движение по процедури от СВОМР на "МИГ Белене - Никопол към 31.08.2021 г."
Регистър на подадените проектни предложения и тяхното движение по процедури от СВОМР на "МИГ Белене - Никопол" - до 28.02.2022 г.
Регистър на подадените проектни предложения и тяхното движение по процедури от СВОМР на "МИГ Белене - Никопол" - към 31.05.2022 г.
Регистър на подадените проектни предложения и тяхното движение по процедури от СВОМР на "МИГ Белене - Никопол" - към 31.12.2022 г.
Регистър на подадените проектни предложения и тяхното движение по процедури от СВОМР на "МИГ Белене - Никопол" - към 31.12.2023 г.