Местна инициативна група
Белене - Никопол


Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони - Европа
инвестира в селските райони
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.
Местна инициативна група Белене - Никопол
copyright © 2016

М
Община
БЕЛЕНЕ
Община
НИКОПОЛ
карта
карта

ЗЕЛЕН КАЛКУЛАТОР
Back
Next

Новини - м. Септември
ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ
 
ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТИ НА СВОМР
     Екипът на МИГ Белене-Никопол информира заинтересованите страни, в т.ч. и потенциалните кандидати по мерките от Стратегията за ВОМР, че Индикативната годишна работна програма за 2017 година за прием на проектни предложения подлежи на изменение.

     Приемите ще се планират и индикативната годишна работна програма ще бъде актуализирана:
     • съгласно влезлите в сила на 25.08.2017 г. изменения на Наредба 22/14.12.2015 г. по подмярка 19.2. Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие (СВОМР), чрез които се въвеждат нови изисквания за кандидатстването с проекти, в т.ч. подаване на проекти по всички мерки по електронен път в ИСУН 2020;
     • след получаване на Указания от УО за приложимите режими на държавна помощ по всяка една от мерките;
     • след приемане на наредби по отделни мерки от ПРСР. Съгласно изпратените от УО на ПРСР на 29.06.2017 г. Указания  за прием на проекти, ние следва да се придържаме към актуалните текстове на наредбите по отделните мерки, и в случаите когато за определени мерки няма наредби да не обявяваме прием. Към днешна дата  по подмярка 1.3 „Краткосрочен обмен в управлението на земеделски и горски стопанства и посещение на земеделски и горски стопанства”, 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ и подмярка 8.1 „Залесяване и създаване на горски масиви - разходи за създаване” от ПРСР все още няма разработена и публикувана нормативна база. Очаква се наредбите по горепосочените подмерки да бъдат приети и публикувани до края на 2017 година. Очакват се изменения и по действащите към момента наредби по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаване, подобряване или разширяване на всички видове малка по мащаби инфраструктура”, както и по подмерки 4.1. ”Инвестиции в земеделски стопанства” и 4.2. ”Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”, с които МИГ трябва да се съобрази.


     По отношение на забавянето на приема на проектни предложения по ОП „Околна среда“ и ОП „Иновации и конкурентоспособност“ и във връзка с всичко гореизложено, в настоящия момент МИГ не би могла да отвори прием по съответните програми поради изричното уточнение в основния документ - Стратегията, което гласи „Изпълнението  на  СВОМР  ще  стартира  с  всички  мерки  и  те  ще  се изпълняват през целия програмен период 2014-2020 г.” /стр. 51, СВОМР/. Това е причина МИГ Белене-Никопол да предприеме действия за промяна на СВОМР, актуализирайки, съгласно настоящите условия, горепосочения текст със следния: „Изпълнението  на  СВОМР  ще  стартира  с  тези  мерки ,  по  който  има издадени указания и наредби за тяхното реализиране и съобразно готовността  на потенциалните  бенефициенти  за  кандидатстване  с  проекти,  като  мерките  ще  се изпълняват през целия програмен период 2014 -2020 г.” .

Екипът на МИГ Белене-Никопол Ви благодари за разбирането!
За актуална информация следете сайта: http://mig-bn.eu/