Местна инициативна група
Белене - Никопол


Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони - Европа
инвестира в селските райони
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.
Местна инициативна група Белене - Никопол
copyright © 2016

М
Община
БЕЛЕНЕ
Община
НИКОПОЛ
карта
карта

ЗЕЛЕН КАЛКУЛАТОР
Back
Next
 

Новини - м. Септември 2018г.
ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ
     Местна инициативна група Белене-Никопол проведе информационна кампания в 4 населени места от територията МИГ-а. Това бяха: с. Новачене, община Никопол, гр. Никопол, с. Татари, община Белене и гр. Белене. Срещите се проведоха в периода 12-13 септември 2018 г. и в тях взеха участие над 40 заинтересовани лица, местни лидери и представители на широката общественост.
     Целта на информационната кампания беше запознаване  на население от територията на МИГ Белене - Никопол с напредъка по изпълнението на одобрената Стратегия за Водено от Общностите местно развитие - съгласно   споразумение № РД 50-11/25.01.2017 г.,   сключено с Управляващия орган на   Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност” 2014-2020 г. и Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020 г., в това число с планираните и изпълнени дейности, актуалните събития, предстоящите приеми по мерките 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" и 4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" от ПРСР 2014-2020 г. и планираните в тази връзка обучения за подготовка и кандидатстване с проектни предложения.
     В изпълнение на Решение № 33 от 19.09.2018 г. на Колективния управителен орган, Сдружение "Местна инициативна група Белене-Никопол" обявява обществено обсъждане на Проект на промяна на текстове от Стратегията за Водено от общностите местно развитие.

     Предложението за промяна касае Раздел 5, Подмярка 4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти", "Допустими разходи" и се изразява в следното:
Стар текст:
     ...
1.      т. 4. „Закупуване на сгради до размера на данъчната им оценка, помещения и други недвижими имоти, необходими за изпълнение на проекта, предназначени за производствени дейности на територията на СЕЛСКИ РАЙОН СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ № 3“;

2.      т. 7. „Материални инвестиции за постигане на съответствие с новоприети стандарти на Съюза СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ № 8, включително чрез финансов лизинг“.
...
Нов текст:
...
1.      т. 4. „Закупуване на сгради до размера на данъчната им оценка, помещения и други недвижими имоти, необходими за изпълнение на проекта, предназначение за производствени дейности на територията на МИГ Белене-Никопол;

2.      т. 7. „Материални инвестиции за постигане на съответствие с новоприети стандарти на Общността, включително чрез финансов лизинг.
...
     Промяната се налага поради факта, че Приложение № 3 и Приложение № 8 са част от Наредба № 20 от 27.10.2015 г. за прилагане на подмярка 4.2, която вече не е актуална.

     Предложения и коментари по публикувания Проект на промяна на Стратегията за ВОМР могат да се изпращат в срок до 16:30 часа на 25.09.2018 г. /вторник/ на електронната поща на МИГ - migbn@abv.bg
ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОМЕНИ НА СТРАТЕГИЯТА
      Във връзка със съгласуване с Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г. на Насоки за кандидатстване по подмярка "Инвестиции в земеделски стопанства" и постъпилите коментари по текстове от документите, МИГ Белене-Никопол обявява обществено обсъждане на редактираните, съгласно изискванията на УО Насоки.
     В документа "Условия за кандидатстване" редакциите са маркирани в жълт цвят.
Когато те кореспондират пряко с оценителните листове за Административно съответствие и допустимост и Техническа и финансова оценка, корекции са направени и в тези документи /Приложение № 29, 30 и 31 от Документи за информация към Условията за кандидатстване/.
     За максимална прецизност е редактиран и документът "Инструкция за попълване на електронен формуляр" /Приложение № 21 от Документите за информация към Условията за кандидатстване/.
     Редакция във всички документи, касаещи Условията за изпълнение, няма.
     Молим потенциалните бенефициенти да обърнат специално внимание на променените текстове, касаещи доказването на изпълнение на критериите за оценка на проектните предложения и променения минимален праг за участие в класиране на проектните предложения.
     Общественото обсъждане се провежда в периода 21-27.09.2018 г., като коментари по документите може да изпращате до 16:30 часа на 27 септември на електронна поща на МИГ Белене-Никопол: migbn@abv.bg 
ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАСТВАНЕ ПО ПОДМЯРКА 4.1