Местна инициативна група
Белене - Никопол

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони - Европа
инвестира в селските райони
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.
Местна инициативна група Белене - Никопол
copyright © 2016

Община
БЕЛЕНЕ
Община
НИКОПОЛ
карта
карта

ЗЕЛЕН КАЛКУЛАТОР
Back
Next

 

Стратегия и договор
Сваляне на прикачени файлове:
     За реализирането на идеите на воденото от общностите местно развитие, СНЦ “МИГ Белене - Никопол”, разработи Стратегия за водено от общностите местно развитие /СВОМР/.
Стратегията е съобразена с всички приоритети на Програма за развитие на селските райони, Оперативна програма ”Околна среда” и Оперативна програма ”Иновации и конкурентноспособност” за програмен период 2014-2020 г.
     Изборът на мерки за прилагане по СВОМР и разпределението на ресурсите между ключовите области на развитие е базирано на нуждите на земеделския сектор, бизнес сектора и населението на територията на МИГ Белене - Никопол, идентифицирани след направено специално проучване за нагласите , опита и очакванията на заинтересованите страни.
     Стратегията за ВОМР описва в детайли данни за общините и населените места, които попадат в територията на МИГ, процеса и участието на заинтересованите страни за подготовката на документа, анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите, цели на стратегията, описание на мерките, финансов план и обосновка, план за действие, индикатори за мониторинг и оценка.
     Така изработената Стратегия е внесена за разглеждане в Министерство на земеделието и храните на 31 май 2016 год.
     Със заповед на Зам.министъра на земеделието и храните №РД 09-707 от 26 септември 2016 г. Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белене-Никопол беше одобрена с общ бюджет от 6 869 562 лв., разпределен спрямо заложените мерки за финансиране по трите програми, съответно:

         • За ПРСР - 2 933 745 лв.
         • За ОП„Околна среда” - 1 979 987 лв.
         • За ОП „Иновации и конкурентоспособност” - 1 955 830 лв.

     На 25 януари 2017 година между трите Управляващи органи на програмите и МИГ Белене-Никопол беше подписано Споразумение за изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-11/25.01.2017 г., с което започна и реализирането на заложените и одобрени дейности от СВОМР на Сдружението.
      На 25.01.2017 г. между ПРСР, ОПИК, ОПОС и МИГ "Белене-Никопол" беше подписано Споразумението за изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие РД 50-11/25.01.2017 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" на Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. С това беше даден стартът на дейностите по реализиране на самата Стратегия на Сдружение "МИГ Белене-Никопол".
     Стратегията получава подкрепа от ЕЗФРСР и ЕФРР като максималният размер на общия публичен принос за изпълние на проекти е в размер на 6 869 562,00 за срок от 5 години.
     СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА СНЦ „МИГ Белене-Никопол“ разработена по проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ по Програма  за  развитие  на  селските  райони  2014 - 2020г.
Заповед № РД09-707/26.09.2016г. .....................................................................................................
Допълнително споразумение