Местна инициативна група
Белене - Никопол

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони - Европа
инвестира в селските райони
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.
Местна инициативна група Белене - Никопол
copyright © 2016

Община
БЕЛЕНЕ
Община
НИКОПОЛ
карта
карта
ЗЕЛЕН КАЛКУЛАТОР
Back
Next


Стратегия и договори
СТРАТЕГИЯ


1. Стратегия за ВОМР на МИГ Белене-Никопол - Промяна съгласно Допълнително споразумение № РД 50-11 от 03.08.2018 г.

2. Стратегия за ВОМР на МИГ Белене-Никопол - Промяна съгласно Допълнително споразумение № РД 50-11 от 17.12.2018 г.

3. Стратегия за ВОМР на МИГ Белене-Никопол - Промяна съгласно Допълнително споразумение № РД 50-11 от 06.02.2019 г.

4. Стратегия за ВОМР на МИГ Белене-Никопол - Промяна съгласно Допълнително споразумение № РД 50-11 от 29.08.2019 г.

5. Стратегия за ВОМР на МИГ Белене-Никопол - Промяна съгласно Допълнително споразумение № РД 50-11 от 18.10.2019 г.

6. Стратегия за ВОМР на МИГ Белене-Никопол,  разработена по проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ по Програма  за  развитие  на  селските  райони  2014 - 2020г.

7. Стратегия за ВОМР на МИГ Белене-Никопол - Промяна съгласно Допълнително споразумение № РД 50-11 от 22.11.2021 г.


СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СВОМР

1. Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-11 от 25.01.2017 г.

2. Допълнително споразумение № РД 50-11 от 03.08.2018 г.

3.  Допълнително споразумение № РД 50-11 от 17.12.2018 г.

4. Допълнително споразумение № РД 50-11 от 06.02.2019 г.

5. Допълнително споразумение № РД 50-11 от 29.08.2019 г.

6. Допълнително споразумение № РД 50-11 от 18.10.2019 г.

7. Допълнително споразумение № РД 50-11 от 22.11.2021 г. в секция "Стратегия и договор".