Местна инициативна група
Белене - Никопол


Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони - Европа
инвестира в селските райони
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.
Местна инициативна група Белене - Никопол
copyright © 2016

Община
БЕЛЕНЕ
Община
НИКОПОЛ
карта
карта

ЗЕЛЕН КАЛКУЛАТОР
Back
Next
 

      На 18.02.2016 год. от 10.00 ч. зала № 26 в Община Белене  и от 14.00 ч. в Заседателната зала на Община  
Никопол се проведоха информационни срещи, във връзка със стартиране на дейности по сключен тристранен  
договор между Министерството на земеделието и храните,  Държавен фонд „Земеделие” и Община Белене.  
Договорът за предoставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1.„Помощ за подготвителни  
дейности” на мярка 19.„Водено от общностите местно развитие”, от Програмата за развитие на селските райони  
за периода 2014 - 2020 г. е на стойност 48 895.75 лв. и е финансиран от Европейския земеделски фонд за  
развитие на селските райони. Максималната продължителност на проекта е 6 месеца.
      На срещите беше представен  подхода  Водено от общностите местно развитие и се обърна внимание, че от  
важно значение за написването на Стратегията е ролята на всички граждани и заинтересовани лицa, за да  
може тя да бъде ефективна при  реализирането на проектите и идеите на общността.
      Предстоят да бъдат организирани още информационни срещи, конференции и обучения, които да  
допринесaт за създаването на Стратегия за местно развитие.
Новини - м. Февруари
ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ
Дата на публикуване 13.04.2016г.