Местна инициативна група
Белене - Никопол


Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони - Европа
инвестира в селските райони
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.
Местна инициативна група Белене - Никопол
copyright © 2016

Община
БЕЛЕНЕ
Община
НИКОПОЛ
карта
карта

ЗЕЛЕН КАЛКУЛАТОР
Back
Next
 
Новини - м. Февруари 2018г.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТЕНЦИАЛНИТЕ БЕНЕФИЦИЕНТИ
ПО ПРОГРАМА ОПИК
     Уважаеми Бенефициенти,

     Уведомяваме Ви, че МИГ Белене - Никопол планира промени в сроковете за отваряне на прием по инвестиционен приоритет 2.2. „Капацитет за растеж на МСП“ от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК), заложени в изпълнението на Стратегия за водено от общностите местно развитие (СВОМР), съгласно Споразумение № РД 50-11/25.01.2017 г.

     В тази връзка подлагаме на обществено обсъждане промени в Индикативна годишна работна програма (ИГРП) за 2018 година на МИГ Белене - Никопол, в която първият прием по инвестиционен приоритет 2.2. „Капацитет за растеж на МСП“ от ОПИК за текущата година да е през месец април, а през месец ноември да има втори прием на проектни предложения, при наличие на остатъчни средства след първия прием.

     Този нов срок е съобразен с ИГРП на национално ниво, като по този начин се осигурява и достатъчно време за организиране на следващи приеми, при наличие на средства за тях. Активната обратна връзка от Вас ще бъде полезна и за установяване готовността на потенциалните бенефициенти за подаване на проектни предложения.
     Напомняме Ви, че обхвата на инвестиционен приоритет 2.2. „Капацитет за растеж на МСП“ от ОПИК включва дейности, свързани с подобряването на капацитета и растежа на предприятията. По нея могат да кандидатстват малки и средни предприятия, а максималният размер на помощта е до левовата равностойност на 200 000 евро.

Молим всички заинтересовани лица да се свържат с нас с мнения, препоръки и предложения чрез някой от следните удобни за тях начини:
По телефона: 0878 548 963
Чрез електронна поща: migbn@abv.bg
В офиса на МИГ Белене-Никопол: гр. Белене, пл. „България“ № 1, ет. 1 (в сградата на НЧ „Христо Ботев 1892“)

Крайният срок за получаване на Вашите мнения и коментари е 9 февруари 2018 г.
Новини - м. Март 2018г.