Местна инициативна група
Белене - Никопол


Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони - Европа
инвестира в селските райони
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.
Местна инициативна група Белене - Никопол
copyright © 2016

М
Община
БЕЛЕНЕ
Община
НИКОПОЛ
карта
карта

ЗЕЛЕН КАЛКУЛАТОР
Back
Next

Новини - м. Юли
ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ
 
 
МИГ  БЕЛЕНЕ - НИКОПОЛ ПРОВЕДЕ  ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ
     От  11 до 21 юли  2017 г.,  на територията на МИГ „ Белене  - Никопол” бе проведена информационна кампания. По предварително обявен график, в 8 от селищата на двете общини се проведоха срещи с представители на  различните общности.  Целта  бе запознаване  на присъстващите с целите, мерките, приоритетите и параметрите на одобрената  Стратегия за водено от общностите местно развитие на  СНЦ „МИГ БЕЛЕНЕ - НИКОПОЛ”.
     При повишен интерес от страна на заинтересованите групи: публичен сектор, земеделски  и бизнес среди, неправителствени организации и граждани, екипът на МИГ Белене - Никопол, разясни в детайли процеса на подготовката на Стратегията за водено от общностите  местно развитие, целите и приоритетите на стратегията, включените мерки, финансовия план и обосновка, плана за действие, индикаторите за мониторинг и оценка.
      Устойчивият  растеж и европейско развитие на територията, чрез балансирано пространствено развитие, инвестиции в публичната и социална инфраструктура, стимулиране на икономическия потенциал в земеделието и промишлеността, защита на природното и културно наследство и развитие на туризма е  основната цел на    изпълняваната стратегия.   Залегналите приоритети в Стратегията са:
     1. Повишаване на ефективността и производителността на малките и средни селски стопанства, чрез модернизация и разнообразяване към неземеделски дейности.
     2. Подобряване на условията на живот, чрез развитие на техническата инфраструктура и опазване на околната среда.
     3. Създаване на условия за икономически растеж, заетост и развитие на местния пазар на труда.
Общият  бюджет на Стратегията за  водено от общностите  местно развитие  е 6 869 562 лв.
     Основното средство за постигането на поставените цели и приоритети са заложените в Стратегията мерки от 3 оперативни програми: „Програма  за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година”, Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” и Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност 2014-2020 г.”
     Мерки по които могат да кандидатстват потенциалните бенефициенти:
     1.Програма  за развитие на селските райони - общ  бюджет 2 933 745 лв
Мярка 1.3 Краткосрочен обмен на опит и посещения в земеделски и горски стопанства - 33 745 лв.;
Мярка 4.1 Инвестиции в земеделските стопанства - 800 000 лв.;
Мярка 4.2 Инвестиции и преработка/маркетинг на селскостопански продукти - 300 000 лв.;
Мярка 6.4 Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности - 500 000 лв.;
Мярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура - 900 000 лв.;
Мярка 7.5 Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура - 330 000 лв.;
Мярка 8.1 Подпомагане за залесяване и създаване на горски масиви -Програма за развитие на селските райони - 70 000 лв.
     2.Оперативна програма ”Околна среда 2014-2020 г.” - бюджет 1 979 987 лв.
Приоритетна ос 3 - Натура 2000 и биоразнообразие. Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000.
     3.Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност 2014-2020 г.” - с бюджет 1 955 830 лв.
Инвестиционен капацитет 2 - „Капацитет за растеж на МСП” на Приоритетна ос 2 - Предприемачество и капацитет за растеж на МСП”