Местна инициативна група
Белене - Никопол


Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони - Европа
инвестира в селските райони
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.
Местна инициативна група Белене - Никопол
copyright © 2016

Община
БЕЛЕНЕ
Община
НИКОПОЛ
карта
карта

ЗЕЛЕН КАЛКУЛАТОР
Back
Next
 
Новини - м. Януари

СДРУЖЕНИЕ „МИГ БЕЛЕНЕ-НИКОПОЛ“

МИГ Белене - Никопол проведе годишна конференция
     На 20 декември 2017 г. в зала 26 на Община Белене се проведе годишна конференция, организирана от Сдружение с нестопанска цел “МИГ Белене - Никопол“ с цел отчитане на дейностите за 2017 г. в изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВМОР) съгласно Споразумение № РД 50-11/25.01.2017 г., сключено с Управляващите органи на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“ (ОПИК) и Оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС). На  конференцията Председателят на Управителния съвет на МИГ - г-н Милен Дулев и изпълнителният директор на Сдружението представиха дейността на МИГ за 2017 г. и очертаха плана за дейностите и приоритетите за следващата календарна година. Конференцията премина при засилен интерес към работата на МИГ Белене - Никопол и активно участие на представителите на бизнеса, неправителствените организации, земеделските производители, местните власти и медиите.
     В началото на м. декември след проведен прием на документи за участие в конкурс за експерт-оценители, комисия в състав членовете на Управителния съвет на МИГ Белене - Никопол избра 22 външни експерт - оценители, които да вземат участие в процедурите за подбор и оценка на проектни предложения по мерките, заложени в Стратегията за ВМОР. Списъкът с имената на одобрените кандидати и мерките от Стратегията, за които са предложили своята експертиза, е обявен на сайта на Местната инициативна група.
     Във връзка с предстоящия прием на проекти предложения и в изпълнение на дейностите по популяризирането на Стратегията за ВОМР на територията на МИГ, през месец декември екипът на Сдружение „МИГ Белене - Никопол“ организира в двете общини обучителна кампания, в която бяха поканени да вземат участие всички заинтересовани страни, медии и широката общественост.
     През месец декември 2017 г. МИГ Белене - Никопол организира 2 двудневни обучения на местни лидери, както и 2 двудневни обучения на потенциални бенефициенти в градовете Белене и Никопол, които имаха за цел да повиши информираността и подготовката на заинтересованите страни за кандидатстване по мерките от одобрената Стратегията за ВОМР на територията на МИГ. Бяха разгледани теми свързани с разработване, изпълнение и управление на проекти по мерки от ПРСР 2014-2020 г., създаване на бизнес идея и как да се стартира собствен бизнес.