м. Март - 2016г.
Обучения

  На 15 и 16 март се проведе двудневно обучение на местни лидери, което е част от дейностите по Договор № 50-150/07.12.2015 г. по подмярка 19.1 „Помощ за подготовителни дейности по” за мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.
   На състоялото се обучение на местните лидери на територията на Белене и Никопол, външни лектори запознаха аудиторията с възможностите за кандидатстване към Стратегията за местно развитие по програмите
   На 11 и 12 март се проведе двудневно обучение за екипа на МИГ Белене-Никопол. Срещата беше проведена в зала № 26 на общинската администрация в гр Белене в съответствие с одобрените дейности по обучение на екипа на МИГ.
Основните цели на семинара са всички участници да се запознаят с изпълнението на проект по Договор № РД 50-150/07.12.2015г.  на Община Белене.
На обучението присъстваха лектори, които представиха презентации на теми: „Прилагане на подготвителната мярка 19.1.
за прилагане на ВОМР” и „Представяне на Подмярка 19.2. Изисквания към местните инициативни групи”. Обучението продължи с дискусия по темите, изясняване на възникналите въпроси и неясноти  в хода на лекцията.