Код на мярката Име на мярката           Общо за периода на                     
                    стратегията
       лева                       %
Мерки, финансирани от ПРСР 2014-2020г. 2 933 745 42.71
M01 Трансфер на знания и действия за осведомяване 33 745 0.49
Мярка 1.3. „Краткосрочен обмен на опит и посещения в земеделски и горски стопанства” 33 745 0.49
М04 Инвестиции в материални активи 1 100 000 16.01
Мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства” 800 000 11.64
Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” 300 000 4.37
М06 Развитие на стопанства и предприятия 500 000 7.28
Мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” 500 000 7.28
М07 Основни услуги и обновяване на селата в селските райони 1 230 000 17.91
Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктури” 900 000 13.10
Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктурата за отдих, туристическа инфраструктура” 330 000 4.81
М08 Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване на жизнеспособността на горите 70 000 1.02
Мярка 8.1. „Залесяване и поддръжка” 70 000 1.02
Мерки, финансирани от ОПИК 2014-2020
Приоритетна ос 2 Инвестиционен приоритет 2 „Капацитет за растеж на МСП” 1 955 830 28.47
Мерки финансирани от ОПОС 2014-2020
Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР 1 979 987 28.82

ОБЩО ЗА ЦЯЛАТА СТРАТЕГИЯ:

6 869 562

100%