Код на
мярката
Име на мярката
          Общо за периода на                     
                    стратегията
       лева                       %
Мерки, финансирани от ПРСР 2014-2020г.
2 933 745
42.71
M01
Трансфер на знания и действия за
осведомяване
33 745
0.49
Мярка 1.3.
„Краткосрочен обмен на опит и посещения в
земеделски и горски стопанства”
33 745
0.49
М04
Инвестиции в материални активи
1 100 000
16.01
Мярка 4.1.
„Инвестиции в земеделски стопанства”
800 000
11.64
Мярка 4.2.
„Инвестиции в преработка/маркетинг на
селскостопански продукти”
300 000
4.37
М06
Развитие на стопанства и предприятия
500 000
7.28
Мярка 6.4.1.
„Инвестиции в подкрепа на неземеделски
дейности”
500 000
7.28
М07
Основни услуги и обновяване на селата
в селските райони
1 230 000
17.91
Мярка 7.2.
„Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малки по
мащаби инфраструктури”
900 000
13.10
Мярка 7.5.
„Инвестиции за публично ползване в
инфраструктурата за отдих, туристическа
инфраструктура”
330 000
4.81
М08
Инвестиции в развитие на горските
райони и подобряване на
жизнеспособността на горите
70 000
1.02
Мярка 8.1.
„Залесяване и поддръжка”
70 000
1.02
Мерки, финансирани от ОПИК 2014-2020
Приоритетна
ос 2
Инвестиционен приоритет 2 „Капацитет
за растеж на МСП”
1 955 830
28.47
Мерки финансирани от ОПОС 2014-2020
Подобряване на природозащитното
състояние на видове от мрежата Натура
2000 чрез подхода ВОМР
1 979 987
28.82

ОБЩО ЗА ЦЯЛАТА СТРАТЕГИЯ:

6 869 562

100%