ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МИГ БЕЛЕНЕ-НИКОПОЛ ПОСЕТИХА ПОТЕНЦИАЛНИТЕ СИ ПАРТНЬОРИ В ИТАЛИЯ И ПОРТУГАЛИЯ

     В изпълнение на Административен договор № РД50-19/27.02.2019 г., за предоставяне на БФП по процедура № BG06RDNP001-19.085 за подбор на проекти за подготвителни дейности за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., представители на МИГ Белене-Никопол посетиха потенциални партньори от МИГ в Италия и Португалия, с цел изготвяне и кандидатстване с проект за транснационално сътрудничество.

     В периода 27-30 май 2019 г. група от 5 представители на МИГ Белене-Никопол, ръководени от г-жа Димитрина Проданова - изпълнителен директор и в присъствието на г-н Джузепе Де Франческо - Почетен консул в Почетно консулство на Италия в България, посетиха потенциалния си партньор от Италия, МИГ Триньо Кастеллелче (GAL Trigno Castellelce), с цел запознаване и представяне на партньорите, както и обсъждане на бъдещ проект за транснационално сътрудничество.

     Съгласно предварително съгласуваната програма, непосредствено след пристигането си в Италия, членовете на групата от МИГ Белене-Никопол бяха приети от представители на домакините МИГ Триньо Кастеллелче  и в присъствието на г-н Никола Де Сантис, ръководител на проекта EURelations EEIG, Президента на МИГ Алто Молизе (GAL AltoMolise) г-жа Серена Ди Нучи, арх. Марио Ди Лоренцо - Директор,  административен и финансов мениджър на МИГ Алто Молизе , г-жа Мена Чичетти - административния секретариат и контрол, д-р Милена Роса - експерт по предварително проучване и контрол на МИГ Алто Молизе , д-р Клоридано Белокио - директор на МИГ Триньо Кастеллелче и директор на МИРГ Молизе Костиеро (FLAG Molise Costiero), както и други лица представители на местната инициативна група и общината.

     На работната среща изпълнителният директор на МИГ Белене-Никопол г-жа Димитрина Проданова изнесе презентация за територията на българския МИГ, природните и културни забележителности, местното икономическо развитие и перспективите пред местните общности. Бяха представени резултатите от предварителното проучване на тема „Проучване и определяне на местните идентичности с цел териториален маркетинг и устойчиво развитие на територията на Сдружение МИГ Белене - Никопол“ , извършено по проекта.

     След проведени консултации между участниците в срещата на импровизирана официална церемония беше подписано споразумение за сътрудничество между четирите местни инициативни групи от България и Италия - МИГ Белене-Никопол, МИГ Сандански, МИГ Триньо Кастеллелче и МИГ Алто Молизе.

РАЗРАБОТЕН Е АНАЛИЗ ЗА ПРОУЧВАНЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ МЕСТНИТЕ ИДЕНТИЧНОСТИ С ЦЕЛ ТЕРИТОРИАЛЕН МАРКЕТИНГ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ БЕЛЕНЕ-НИКОПОЛ

     Във връзка с изпълнение на Договор № РД 50-19/27.02.2019 г. с Управляващият орган на ПРСР по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. беше извършено проучване и разработен анализ на тема „Проучване и определяне на местните идентичности с цел териториален маркетинг и устойчиво развитие на територията на Сдружение „МИГ Белене - Никопол“.

     За целите на проучването е извършен аналитичен преглед на вторична информация - разработката включва методология за проучване до каква степен териториалният маркетинг и изследваните елементи  от маркетинговия инструментариум биха спомогнали за  популяризиране на местната идентичност и култура. В първата част е извършено теоретично изследване за изясняване на основните понятия и процеси. Втората част обобщава данни, в които са представени културно-историческите забележителности и природните дадености.

     Извършено е анкетно проучване сред представители на местната общност относно тяхното мнение и виждане за местните забележителности, характерни продукти, услуги, събития, които са знакови за територията и имат потенциал за международно популяризиране. Третата част анализира резултатите от анкетата и общите данни за региона. Идентифицирани са видове забележителности, отразено е отношението и нагласите на жителите на общините към местните забележителности, както и възможности и тенденции основани на характеристиките на наследството. Представени са два модела на териториален маркетинг, основани на наследството: културни райони и културни маршрути. Формулирани са изводи за определяне на местните идентичности с цел териториален маркетинг и устойчиво развитие на територията на Сдружение „МИГ Белене - Никопол“ как популяризирането и използването на потенциала на територията в описаните направления би довел до взаимодействие за оживяване на територията, с нови възможности за бизнеса, разкриване на нови работни места и повишаване жизнения стандарт на населението.
Документът е наличен на електронната страница на Сдружението: www.mig-bn.eu

МИГ Белене-Никопол сключи договор за безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.3 на ПРСР 2014-2020 г.

     На 27.02.2019 г. Сдружение „МИГ Белене - Никопол” сключи Административен договор РД 50-11/27.02.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG06RDNP001-19.085 за подбор на проекти за подготвителни дейности за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество за изпълнението на проект „Подготвителен проект за транснационално сътрудничество в сферата на маркетинга на местната идентичност и реализация на устойчив туризъм“ по мярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020.

     Безвъзмездната финансова помощ за изпълнение на проекта е в размер на 42 652,84 лв., а срокът за изпълнение на проекта - 7 месеца, считано от датата на подписване на договора.

     Целите на проектното предложение са насочени към създаване на предпоставки и развитие на потенциал за териториален маркетинг на местната идентичност на МИГ Белене - Никопол с партньори МИГ от Европейския Съюз, подготовка и разработване на проект за транснационално сътрудничество и подписване на договори за съвместна дейност с партньори за осъществяване на проект за транснационално сътрудничество.

     В подготвителния проект са заложени дейности по планиране и координация при изпълнение на проекта, осъществяване на контакти с потенциалните партньори и подписване на споразумения за бъдещо сътрудничество за подготовка и изпълнение на съвместно проектно предложение. Планирани са изготвянето на предварително проучване и провеждане на консултации, свързани с разработването на проекта за транснационално сътрудничество, съобразени с идеите и възможностите на съответните територии за развитие на териториален маркетинг от потенциалните партньори МИГ Белене - Никопол, МИГ ТРИНЬО КАСТЕЛЛЕЛЧЕ, Регион Молизе, Италия, МИГ Авейро Норд и МИГ Авейро Сул, Португалия.
     Предвидени са и дейности  по осигуряване на информираност - публикации в регионални медии, информационна табела, брошури и информационна конференция за популяризиране на резултатите от изпълнението на проекта.

Очакваните резултати от подготвителния проект са:
•Подписани споразумения за сътрудничество с партньорите;
•Изготвен проект за транснационално сътрудничество;
•Развитие на територията и допринасяне за постигане на целите и приоритетите на Стратегията за ВОМР на МИГ Белене-Никопол и ПРСР 2014-2020 г.
Информационна конференция по договор за безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.3 на ПРСР 2014-2020 г.


      В изпълнение на Административен договор № РД50-11/27.02.2019 г., за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG06RDNP001-19.085 за подбор на проекти за подготвителни дейности за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество, за изпълнението на проект „Подготвителен проект за транснационално сътрудничество в сферата на маркетинга на местната идентичност и реализация на устойчив туризъм“ по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., СНЦ „Местна инициативна група Белене-Никопол“ организира и проведе информационна конференция за представяне на резултатите от изпълнението на проекта. Събитието се проведе на 23.08.2019 г. в зала 26 на Общинска администрация Белене, участие взеха 51 души, представители на Управителния съвет и Общото събрание на МИГ Белене-Никопол, както и заинтересовани лица от територията, представители на неправителствения сектор и бизнеса.
     По време на конференцията бяха представени изпълнените дейности по проекта, както и разработено проектно предложение “Проект за транснационално сътрудничество в сферата на маркетинга на местната идентичност и реализация на устойчив туризъм”. Целта на проекта е транснационално сътрудничество, което да промотира местните идентичности, продукти и забележителности сред участващите партньори - МИГ Белене-Никопол, МИГ Авейро Норте и МИГ Авейро Сул, Португалия.

     През втория ден от визитата представителите на МИГ Белене - Никопол, придружени от представители на институциите и италианските местни инициативни групи, бяха приети от Регионалния съветник за селскостопанска и хранително-вкусова политика и развитие на селските райони Никола Кавалиери. На срещата бяха обсъдени въпроси от общ характер, като установяване на дългосрочни взаимоотношения по линия на транснационалното сътрудничество, успешно осъществяване и постигане на целите в съвместни проекти, тяхното финансиране и бъдещи партньорства с GEIE EuRelations.
     Бяха посетени обекти, изпълнени с финансовата помощ на МИГ Триньо Кастеллелче и бяха осъществени срещи с кмета на Монтенеро Никола Травалини и новоизбрания кмет на Палата г-жа Мария Ди Лена .

     В последния ден от визитата гостуващите местни инициативни групи от България бяха посрещнати от вице-президента на МИРГ Молизе Костиеро, г-н Доменико Гуидотти. На събитието присъстваха също директора г-н Клоридано Белокио, г-жа Стефаниа Аиелло, президента на МИГ Триньо Кастеллелче  г-н Луиджи Беркичи и други членове на оперативния екип на МИРГ.
Заключителния етап от визитата протече със среща в стеснен кръг в офиса на МИГ Триньо Кастеллелче , където бяха обсъдени потенциални идеи за дейности, които да бъдат включени в проекти за сътрудничество и се подписа споразумение за сътрудничество между двете организации.

     Работното посещение в Португалия беше осъществено в периода 11-15 юни 2019 г. Представителите на МИГ Белене-Никопол бяха посрещнати от г-жа Кармо Амброзио, координатор на МИГ Авейро Норте и МИГ Авейро Сул. 

     На 14 юни беше осъществена среща в офиса на „Промишлена асоциация на окръг Авейро“ АИДА. Беше представена организацията на управление на местните инициативни групи с общ управителен орган. АИДА е „Промишлена асоциация на окръг Авейро”, Управляващо звено на МИГ Авйро Норте и  МИГ Авейро Сул. Законен представител на МИГ Авейро Норте и МИГ Авейро Сул  е президентът на асоциацията г-н Фернандо Пайва де Кастро.

     По-късно на следваща среща между партньорските местни инициативни групи в заседателната зала присъстваха г-жа Кармо Амброзио г-жа Кармен Маркес, г-н Нумо Ралугес, г-н Филипе Телеш, лица отговорни за работата и на двата МИГ, Авейро Норте и Авейро Сул. С презентация на г-жа Амброзио беше представено изпълнението и управлението на стратегиите за местно развитие на МИГ Авейро Норте и МИГ Авейро Сул, както и координацията на национални и транснационални проекти за сътрудничество в рамките на „Сътрудничеството по ЛИДЕР“, в което Асоциация АИДА  участва.
     Изпълнителния директор г-жа Димитрина Проданова представи  Местна инициативна група Белене-Никопол с презентация върху прилаганата мултифондова стратегията за местно развитие и резултатите от извършения анализ на тема „Проучване и определяне на местните идентичности с цел териториален маркетинг и устойчиво развитие на територията на Сдружение „МИГ Белене - Никопол".
  
     В заключителния етап на срещата бяха обсъдени идеи за дейности, които да бъдат включени в бъдещ проект за сътрудничество и беше подписано споразумение за сътрудничество между МИГ Белене-Никопол, МИГ Авейро Норте и МИГ Авейро Сул.