м. Юли 2017г.
Обучения

МИГ  БЕЛЕНЕ - НИКОПОЛ ПРОВЕДЕ  ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ

     От  11 до 21 юли  2017 г.,  на територията на МИГ „ Белене  - Никопол” бе проведена информационна кампания. По предварително обявен график, в 8 от селищата на двете общини се проведоха срещи с представители на  различните общности.  Целта  бе запознаване  на присъстващите с целите, мерките, приоритетите и параметрите на одобрената  Стратегия за водено от общностите местно развитие на  СНЦ „МИГ БЕЛЕНЕ - НИКОПОЛ”.
     При повишен интерес от страна на заинтересованите групи: публичен сектор, земеделски  и бизнес среди, неправителствени организации и граждани, екипът на МИГ Белене - Никопол, разясни в детайли процеса на подготовката на Стратегията за водено от общностите  местно развитие, целите и приоритетите на стратегията, включените мерки, финансовия план и обосновка, плана за действие, индикаторите за мониторинг и оценка.
      Устойчивият  растеж и европейско развитие на територията, чрез балансирано пространствено развитие, инвестиции в публичната и социална инфраструктура, стимулиране на икономическия потенциал в земеделието и промишлеността, защита на природното и културно наследство и развитие на туризма е  основната цел на    изпълняваната стратегия.   Залегналите приоритети в Стратегията са:
     1. Повишаване на ефективността и производителността на малките и средни селски стопанства, чрез модернизация и разнообразяване към неземеделски дейности.
     2. Подобряване на условията на живот, чрез развитие на техническата инфраструктура и опазване на околната среда.
     3. Създаване на условия за икономически растеж, заетост и развитие на местния пазар на труда.
Общият  бюджет на Стратегията за  водено от общностите  местно развитие  е 6 869 562 лв.
     Основното средство за постигането на поставените цели и приоритети са заложените в Стратегията мерки от 3 оперативни програми: „Програма  за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година”, Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” и Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност 2014-2020 г.”
     Мерки по които могат да кандидатстват потенциалните бенефициенти:
     1.Програма  за развитие на селските райони - общ  бюджет 2 933 745 лв
Мярка 1.3 Краткосрочен обмен на опит и посещения в земеделски и горски стопанства - 33 745 лв.;
Мярка 4.1 Инвестиции в земеделските стопанства - 800 000 лв.;
Мярка 4.2 Инвестиции и преработка/маркетинг на селскостопански продукти - 300 000 лв.;
Мярка 6.4 Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности - 500 000 лв.;
Мярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура - 900 000 лв.;
Мярка 7.5 Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура - 330 000 лв.;
Мярка 8.1 Подпомагане за залесяване и създаване на горски масиви -Програма за развитие на селските райони - 70 000 лв.
     2.Оперативна програма ”Околна среда 2014-2020 г.” - бюджет 1 979 987 лв.
Приоритетна ос 3 - Натура 2000 и биоразнообразие. Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000.
     3.Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност 2014-2020 г.” - с бюджет 1 955 830 лв.
Инвестиционен капацитет 2 - „Капацитет за растеж на МСП” на Приоритетна ос 2 - Предприемачество и капацитет за растеж на МСП”
м. Декември 2017г.

Покана за обучения на местни лидери на територията на „МИГ БЕЛЕНЕ - НИКОПОЛ”

     Екипът на Сдружение „Местна инициативна група Белене - Никопол” кани всички заинтересованите страни, медии и широката общественост на обучения на местни лидери в населените места, както следва:

     1.      В гр. Белене: дати: 4-ти и 5-ти декември 2017 г., час: 10:30 часа, място: зала 16 на Община Белене, адрес: ул. „България“ № 35;

     2.      В гр. Никопол: дата: 7-ми и 8-ми декември 2017, час: 10:30 часа, място: НЧ „Напредък 1871”, адрес: ул. „Христо Ботев“ № 6.

     Целта на обученията ще бъде да се повиши информираността и подготовката на местните лидери за мерките от Стратегията за ВОМР на МИГ Белене-Никопол, механизмите и процедурите за кандидатстване и управление на проектите от съответните програми. Ще бъдат разгледани темите:

     1. Разработване, изпълнение и управление на проекти по мерки от ПРСР 2014-2020 г.;

     2. Създаване на бизнес идея. Как да стартираме собствен бизнес.

     Обученията се организират във връзка с предстоящият прием на проекти предложения по Стратегията за ВОМР, съгласно Споразумение за изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-11/25.01.2017 г.
Покана за обучения на потенциални бенефициенти на територията на „МИГ БЕЛЕНЕ - НИКОПОЛ”
     Екипът на Сдружение „Местна инициативна група Белене - Никопол” кани всички потенциални бенефициенти по мерки от Стратегия за „Водено от общностите местно развитие“ на обучения, свързани с подготовката на проекти.
Обученията ще се проведат в населените места, както следва:

     1. В гр. Белене: дати: 11-ти и 12-ти декември 2017 г., час: 10:30 часа, място: зала 16 на Община Белене, адрес: ул. “България“ № 35;

     2. В гр. Никопол: дата: 14-ти и 15-ти декември 2017, час: 10:30 часа, място: НЧ „Напредък 1871”, адрес: ул. „Христо Ботев“ № 6.

     Целта на обученията ще бъде да се даде информация на потенциални бенефициенти за мерките от Стратегията, механизмите и процедурите за кандидатстване и управление на проектите от съответните програми.

     Ще бъдат разгледани мерките, включени в Стратегията за ВОМР, възможностите за кандидатстване, изисквания за бенефициентите, допустимост, финансови рамки, стъпки за подготовка, подаване на проекти, срокове, отчетни документи.

     Обученията се организират във връзка с предстоящият прием на проекти предложения по Стратегията за ВОМР, съгласно Споразумение за изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-11/25.01.17г

П о к а н а
за
ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ
на Сдружение „Местна инициативна група Белене-Никопол”
     Екипът на Сдружение „Местна инициативна група Белене - Никопол” кани всички представители на публичната власт, бизнеса, неправителствените организации, земеделските производители, медиите и широката общественост да вземат участие в ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ.
     На нея ще бъдат представени извършените до момента дейности във връзка с изпълнение на Споразумението за изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие, подписано на 25 януари 2017 година, както и планът, целите и приоритетите за следващата календарна година.
     Конференцията ще се проведе на 20 декември 2017 година от 10:30 часа в зала № 26 в сградата на Общинска администрация - Белене.
     Конференцията се организира съгласно Споразумение за изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-11/25.01.2017 г.