Обучения
м. Август 2018г.

МИГ Белене - Никопол проведе обучение на местни лидери

От  7 до 10 август 2018 г.  включително, в градовете Белене и Никопол, екипът на СНЦ „Местна инициативна група Белене- Никопол” проведе обучения на местни лидери, в т.ч. представители на Колективния върховен орган на управление на МИГ, потенциални членове на комисиите за избор на проекти и експерти на тема: „Подготовка и кандидатстване с проектни предложения по СВОМР на територията на МИГ Белене - Никопол”.
Целта на обученията бе повишаване на капацитета и информираността за участие с проектни предложения, бизнес планиране, отчитане на проекти и др., съгласно изискванията на заложените в Стратегията за ВОМР  мерки от ПРСР 2014-2020 г., ОПИК 2014-2020 г. и ОПОС 2014-2020 г.
Освен заинтересованите страни от територията на МИГ, в обученията  взеха участие също представители на медиите и широката общественост.
Особен интерес за присъстващите бяха темите свързани с представяне на условията за кандидатстване по вече отворената процедура по СВОМР на МИГ Белене-Никопол с финансиране от ОПИК: BG16RFOP002-2-022 „Подобряване на производствения капацитет на МСП на територията на МИГ Белене-Никопол”, критериите и методиката на оценка на проектните предложения по процедурата, прилагането, управлението и отчетността на одобрените проекти, както и използването на националната система за мониторинг и наблюдение /ИСУН/ - работа с електронния формуляр за кандидатстване.
Много полезни за потенциалните бенефициенти бяха отговорите на поставените от тях въпроси, подкрепени с конкретни примери от опита на обучаващите.
МИГ Белене-Никопол организира информационни срещи

През месец септември, в рамките на няколко дни, ще бъдат организирани 4 информационни срещи за запознаване на населението от територията на МИГ с извършените досега дейности, актуалните събития, предстоящите приеми по мерки от Стратегията и обучения за потенциалните бенефициенти за подготовка и кандидатстване с проектни предложения.

Информационните срещи ще се проведат при спазване на следния график:

с. Новачене, община Никопол: дата: 12.09.2018 г., 10:00 часа; място: НЧ „Съгласие - 1907“, адрес: пл. „Ленин“ №1;

гр. Никопол: дата: 12.09.2018 г., 14:00 часа; място: НЧ „Напредък 1871“, адрес: ул. „Христо Ботев“ № 6.

с. Татари, община Белене: дата: 13.09.2018 г., 10:00 часа, място Пенсионерски клуб в сградата на Читалището, ул. „Георги Димитров“ № 57;

гр. Белене: дата: 13.09.2018 г., 14:00 часа, място: зала № 26 на Община Белене, адрес: ул. „България“ № 35

Екипът на МИГ Белене-Никопол отправя покана към всички заинтересовани страни да заповядат на срещите!

За повече информация и връзка с екипа на МИГ Белене-Никопол: тел. 0878548963, e-mail: migbn@abv.bg, сайт:http://mig-bn.eu/

     Местна инициативна група Белене-Никопол проведе информационна кампания в 4 населени места от територията МИГ-а. Това бяха: с. Новачене, община Никопол, гр. Никопол, с. Татари, община Белене и гр. Белене. Срещите се проведоха в периода 12-13 септември 2018 г. и в тях взеха участие над 40 заинтересовани лица, местни лидери и представители на широката общественост.
Целта на информационната кампания беше запознаване  на население от територията на МИГ Белене - Никопол с напредъка по изпълнението на одобрената Стратегия за Водено от Общностите местно развитие - съгласно   споразумение № РД 50-11/25.01.2017 г.,   сключено с Управляващия орган на   Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност” 2014-2020 г. и Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020 г., в това число с планираните и изпълнени дейности, актуалните събития, предстоящите приеми по мерките 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" и 4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" от ПРСР 2014-2020 г. и планираните в тази връзка обучения за подготовка и кандидатстване с проектни предложения.
м. Септември 2018г.


м. Октомври 2018г.

П о к а н а

за обучения на местни лидери - включително представители на върховния орган на МИГ,  потенциални членове на КИП и експерти на територията на „МИГ БЕЛЕНЕ - НИКОПОЛ”

Екипът на Сдружение „Местна инициативна група Белене - Никопол” кани всички заинтересовани страни, медии и широката общественост на обучения на местни лидери в населените места на тема: подготовка и кандидатстване с проектни предложения по СВОМР

Обученията ще се проведат както следва:

1.      В гр. Никопол: дата: 16 и 17 октомври  2018, час: 10:00 часа, място: НЧ „Напредък 1871”, адрес: ул. „Христо Ботев“ № 6.

2.      В гр. Белене: дати: 18 и 19 октомври 2018 г., час: 10:00 часа, място: зала 26 на Община Белене, адрес: ул. „България“ № 35;

Целта на обученията е повишаване на капацитета и информираността за участие с проектни предложения, бизнес планиране, отчитане на проекти, и др. - съгласно изискванията на мерките, заложени в Стратегията за ВОМР на МИГ Белене-Никопол.

Обученията се организират във връзка с приема на проектни предложения по Стратегията за ВОМР, съгласно Споразумение за изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-11/25.01.2017 г.

За повече информация:
http://mig-bn.eu/, e-mail: migbn@abv.bg, тел. 0878548963

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННИ  СРЕЩИ  ПРЕЗ МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2018 Г.

     Уважаеми  жители на общините Белене и Никопол, представители на бизнеса, местната власт, НПО сектора и земеделски производители
     Екипът на Сдружение „Местна инициативна група Белене - Никопол“, кани всички заинтересовани лица за участие в информационните дни организирани от Сдружението.  Целта на  предстоящите срещи с местната общност е популяризиране  дейността на МИГ Белене - Никопол, информиране на населението и потенциалните бенефициенти относно напредъка в изпълнение на Стратегията за ВОМР, текущия и предстоящ прием на проектни предложения по мерките включени  в същата.
Срещите  ще се проведат  при следния график :
м. Ноември 2018г.

Дата на
провеждане
Време
Населено място
Място на
провеждане
Адрес
1.
28.11.2018г.
11.00 ч.
с. Въбел,
община Никопол
НЧ”Развитие
1900”
ул. „Ленин
„№ 6
2.
28.11.2018г.
14.00 ч.
с. Асеново,
община. Никопол
НЧ”Петър
Парчевич -1927”
ул. „ Трети
март „ № 56
3.
29.11.2018 г.
10.00 ч.
с. Деков ,
община Белене
НЧ”
Виделина1897”
пл.”
Възраждане„ 
№ 6
4.
29.11.2018 г.
11.30 ч.
с. Татари ,
община Белене
Пенсионерски
клуб в сградата на
читалището
ул.” Георги
Димитров „№
57.
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БЕЛЕНЕ- НИКОПОЛ ПРОВЕДЕ СВОЯТА ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ

     На 18.12.2018 г.,  в зала 26 на административната сграда на Община Белене, се проведе годишната конференция на Сдружение „Местна инициативна група Белене - Никопол”.  Акцентът на събитието бе работата на Сдружението през 2018 година - възможности, предизвикателства и постигнати  резултати.
Отчетът на дейностите по изпълнението на одобрената Стратегията за ВОМР, съгласно подписаното  Споразумение № РД 50-11 от 25.01.2017 г. с Управляващите  органи на Програма за развитие на селските райони, Оперативна програма „Околна среда” и Оперативна програма ”Иновации и конкурентоспособност” за програмен период 2014-2020 г., плана за работа през следващата 2019 календарна година, както и  изведените приоритети и цели в дейността на  Местната инициативна група  Белене - Никопол  бяха представени от председателя на Управителния съвет на Сдружението, г-н Милен Дулев, и г-жа Димитрина Проданова - изпълнителен директор.
     На конференцията присъстваха 58 представители на местната власт и бизнеса от общините Белене и Никопол,  земеделски производители, неправителствени организации, читалища и граждани.
Конференцията премина при подчертан интерес от страна на присъстващите относно възможностите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, чрез провеждащите се и предстоящи процедури за подбор на проектни предложения по мерките от одобрената Стратегия.  Все повече се налага и извода -  МИГ Белене-Никопол печели  доверието на местната общност, а Сдружението има място в живота на двете общини, тъй като работи в полза на хората.
м. Декември 2018г.