Сдружение „Местна инициативна група Белене - Никопол ,
сключи Допълнително споразумение за промени в одобрената Стратегия за ВОМР


     На 03.08.2018 г., между Управляващият орган на Програма за развитие на селските райони за периода 2014 -2020 год. , представляван от д-р Лозана Василева - ръководител на УО , Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност” за периода 2014 -2020 год. , представляван от Стефан Попов - ръководител на УО на програмата, Управляващият орган на Оперативна програма „Околна среда” за периода 2014 -2020 год. , представляван от Нено Димов - ръководител на УО  и Сдружение „Местна инициативна група Белене - Никопол”, представлявано от Милен Павлов Дулев - председател на УС , на основание чл.18 , ал.1, т.1 „във връзка с промяна на приложима нормативна уредба и/или във връзка с промяна на съответната програма“ и т.5  „по отношение на критериите за оценка на проекти, в т. ч. минимална и максимална стойност  на проектите и интензитет  на помощта“ от споразумение № РД 50-11/ 25.01.2017 год. бе сключено Допълнително споразумение за промяна в одобрената стратегия за ВОМР, част 5, Описание на мерките , раздел ПРЗР / ЕЗФРСР/, а именно :

  1. В мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”  от ПРСР 2014-2020 г., стр.30 и 31 :
   - Раздел ”Цели и обхват на мярката” - думите „Мярката ще се изпълнява на
територията на МИГ Белене-Никопол и съобразно разпоредбите на Наредба № 9 от 21 март 2015 г. за прилагане на мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. се заменят с  „Мярката ще се изпълнява на територията на МИГ Белене-Никопол.”;
   - Раздел  „Допустими разходи” - думите „ Разходите следва да отговарят и на останалите алинеи на чл. 32 от Наредбата по мярката. Недопустими са разходите съгласно чл.33 от Наредба  № 9 от 21 март 2015 г. за прилагане на мярка 4.1. и съгл. Чл. 21 от Наредба №22 от 14 декември 2015г. за прилагане на мярка 19.2 се заменят с „Недопустими са следните разходи:
   1. За закупуване и/или инсталиране на оборудване, машини и съоръжения втора употреба;
   2. За закупуване на лизинг на недвижима собственост;
   3. За данък върху добавена стойност (ДДС), с изключение на невъзстановим ДДС, когато е поет действително  и окончателно от кандидати, различни от лицата, освободени от данък съгласно чл. 3, ал. 5 от Закона за данък върху добавената стойност;
   4. Оперативни разходи, включително разходи за поддръжка, наеми, застраховка, както и други разходи, възникнали при изпълнение на договори за лизинг, марж/печалба за лизингодателя, разходи за лихви, разходи за неустойки и такси, режийни разходи;
   5. За банкови такси, разходи за гаранции, изплащане и рефинансиране на лихви;
   6. За принос в натура;
   7. За изследвания за разработване на нови продукти, процеси и технологии;
   8. За търговия на дребно;
   9. За закупуване на права за производство на земеделска продукция;
   10. За закупуване на животни, едногодишни растения и тяхното засаждане;
   11. За закупуване, включително чрез финансов лизинг, на нови машини и оборудване, включително компютърен софтуер, за частта над пазарната им стойност;
   12. За сертификация по НАССР (Анализ на опасностите и контрол на критичните точки) и по други международно признати стандарти;
   13. Които представляват обикновена подмяна;
   14. Свързани с плащания в брой;
   15. Инвестиции в частта им, която надвишава определените референтни разходи.
Раздел „ Интензитет на помощта” думите „ За индивидуален бенефициент:
- до 70% от размера на разходите, допустими за подпомагане съгласно чл. 13 от Наредба № 9/2015 г.
- За колективни инвестиции:
- 80% от размера на разходите, допустими за подпомагане”  се заменят с „За индивидуален бенефициент:
- 50% от размера на разходите;
- 70% от размера на разходите, допустими за подпомагане за кандидати, отговарящи на повече от едно от следните условия:
   1. Проекти, представени от млади земеделски стопани;
   2. Интегрирани проекти, включително и такива, свързани със сливания на организации на производителите;
   3. Проекти, които се изпълняват в обхвата на необлагодетелствани райони;
   4. Проекти за колективни инвестиции, представени от юридически лица, включващи от 6 до 10 земеделски стопани.
   5. Инвестиции, изцяло свързани с изпълнявани от кандидата ангажименти по мярка 11 "Биологично земеделие" от ПРСР 2014 - 2020 г. или сходни ангажименти по мярка 214 "Агроекологични плащания", направление "Биологично земеделие" от ПРСР 2007 - 2013 г.

- За колективни инвестиции:
- 80% от размера на разходите, допустими за подпомагане „.

  2. В мярка 4.2 „ Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от ПРСР 2014-2020 г. стр. 32 и 33 , в:
-Раздел ” Цели и обхват на мярката”, думите „ Изпълнява се на територията на
МИГ Белене-Никопол, при спазване на разпоредбите на Наредба  № 20 от 30 октомври 2015 г. за прилагане на мярка 4.2” се заменят с „Мярката се изпълнява на територията на МИГ Белене-Никопол”.
-Раздел „ Допустими получатели” , думите „ доказали СПО (стандартен
производствен обем) на стопанството съгласно чл.8, ал.1, т.2 от Наредба №9/2015г.”  се заличават;
Раздел „ Допустими разходи”, думите „Разходите следва да отговарят и на останалите алинеи на чл. 30 от Наредбата по мярката.Недопустими са разходите съгласно чл.31 от Наредба  № 20 от 30 октомври 2015 г. за прилагане на мярка 4.2. и съгл. Чл. 21 от Наредба №22 от 14 декември 2015г. за прилагане на мярка 19.2 „ се заменят с ” Недопустими са разходите за:
   1. Закупуване на оборудване, машини и съоръжения втора употреба;
   2. Данък върху добавена стойност (ДДС), с изключение на невъзстановим ДДС, когато е поет действително и окончателно от кандидати, различни от лицата, освободени от данък съгласно чл. 3, ал. 5 от Закона за данък върху добавената стойност;
   3. Лизинг, с изключение на финансов лизинг и спазване на изискването по чл. 30, ал. 7;
   4. Оперативни разходи, вкл. разходи за поддръжка, наеми, застраховка;
   5. Банкови такси, разходи за гаранции, изплащане и рефинансиране на лихви;
   6. Принос в натура;
   7. Изследвания за разработване на нови продукти, процеси и технологии;
   8. Търговия на дребно;
   9. Сертификация по НАССР (Анализ на опасностите и контрол на критичните точки) и по други международно признати стандарти;
   10. Закупуване на нови машини и оборудване, вкл. компютърен софтуер, над пазарната им стойност;
   11. Плащания в брой;
   12. Лихви и комисиони, печалба на лизинговата компания, разходи по лихви за рефинансиране, оперативни и застрахователни разходи по лизинговия договор, в случаите на финансов лизинг;
   13. Инвестиции, за които са установени изкуствено създадени условия за получаване на помощта, с цел осъществяване на предимство в противоречие с целите на мярката;
   14. Инвестиции, които представляват обикновена подмяна.” ;

   3.В мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности „ от ПРСР 2014 -2020 , стр.35 и 36  :
-Раздел ” Цели и обхват на мярката”, думите „при спазване на разпоредбите на съответната наредба за прилагане на мярка 6.4” се заличават .;
-Раздел  „Допустими разходи”, думите „ Разходите следва да отговарят  на изискванията за допустими разходи от Наредбата по мярката” се заличават.
Промяната е предварително  съгласувана със заинтересованите страни на територията на МИГ Белене - Никопол, като бе предложена за обществено обсъждане на електронната страница на Сдружението и одобрена от общото събрание на  колективния върховен орган през месец април 2018 г.
Всички останали клаузи от споразумението остават без изменение.
Допълнително споразумение за промени в одобрената Стратегия за ВОМР

     На 17.12.2018 г., между Управляващия орган на Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 год., представляван от д-р Лозана Василева - ръководител на УО, Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност” за периода 2014 - 2020 год., представляван от Християн Султанов - ръководител на УО на програмата, Управляващият орган на Оперативна програма „Околна среда” за периода 2014 - 2020 год., представляван от Нено Димов - ръководител на УО  и Сдружение „Местна инициативна група Белене - Никопол”, представлявано от Милен Павлов Дулев - председател на УС на Сдружението, на основание чл. 18 , ал. 1, т. 1, във връзка с промяна на приложима нормативна уредба и/или във връзка с промяна на съответната програма“ и т. 5  „по отношение на критериите за оценка на проекти, в т. ч. минимална и максимална стойност  на проектите и интензитет  на помощта“ от споразумение № РД 50-11/ 25.01.2017 год., изм. и доп. с допълнително споразумение № РД 50-11/ 03.08.2018 год.,   бе сключено Допълнително споразумение за промяна в одобрената стратегия за ВОМР, част 5, Описание на мерките, раздел ПРСР /ЕЗФРСР/, както следва:


  I. В мярка 4.2 „ Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от ПРСР 2014-2020 г., в  Раздел „ Допустими разходи” , се правят следните изменения :

1.В т.4, текстът „ селски район съгласно приложение № 3 „ се заменя с „МИГ Белене - Никопол”.
2.2. В т. 7 текстът „ Съюза съгласно приложение № 8 „ се заменя с „Общността”.

II. Всички останали клаузи на споразумението остават без изменение.

Допълнително споразумение № РД 50-11 от 17.12.2018 г.
Допълнително споразумение към СВОМР № РД 50-11 от 03.08.2018 г.