№ в ИСУН    Наименование    Кандидат      Мотиви за отхвърлянето       БФП     ОДР      Съфинансиране лева    %

1-19.105-0013
Закупуване на селскостопанска техника за растениевъдно стопанство
Цеца Иванова Илиева (Булстат за свободни професии (ЕГН): 5302224210)
Съгласно Условията за кандидатстване, за разход, който не е включен в референтните цени на ДФЗ, какъвто е настоящият случай, кандидатът прилага 3 независими оферти в едно с отправено запитване за оферта. Тъй като кандидатът не е възложител по реда на чл. 50, ал. 2 от ЗУСЕСИФ, кандидатът следва да приложи и решение за избор на доставчика-изпълнител и предварителен/окончателен договор с доставчика/изпълнител, включително с посочена марка, модел, цена в левове или в евро с посочен ДДС и срок за изпълнение. Към проектно предложение № BG06RDNP001-19.105-0013 кандидатът е приложил само 2 оферти, втората от които не отговаря на изискванията съгласно УК.
Тъй като представянето допълнително на 3-та и коригиране на вече представената 2-ра оферта ще доведе до подобряване на качеството на проектното предложение, Комисията взема решение за неговото отхвърляне на етап ОАСД.
20175,00
40350,00
20175,00
50,00
BG06RDNP00