Обучения
м. Януари 2019г.

                                                            П о к а н а
   за обучения на местни лидери и за уязвими групи и застрашени от бедност
                                         целеви групи, включително роми


     Екипът на Сдружение „Местна инициативна група Белене - Никопол” кани всички заинтересовани страни, медии и широката общественост на обучения на местни лидери в населените места на тема: подготовка и кандидатстване с проектни предложения по СВОМР.
     Обученията ще се проведат във връзка с обявен прием на проектни предложения по мярка 6.4 "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейност" от ПРСР 2014-2020 г., но ще предоставят практическа информация, касаеща и останалите мерки, включени в Стратегията за ВОМР на МИГ Белене-Никопол.

Графикът за провеждане е следният:

1.      В гр. Белене: дати: 19 и 20 февруари 2019 г., час: 10:00 часа, място: зала 26 на Община Белене, адрес: ул. „България“ № 35;

2.      В гр. Никопол: дата: 21 и 22 февруари 2019 г., час: 10:00 часа, място: НЧ „Напредък 1871”, адрес: ул. „Христо Ботев“ № 6.

      Целта на обученията е повишаване на капацитета и информираността за участие с проектни предложения, бизнес планиране, отчитане на проекти, и др. - съгласно изискванията на мерките, заложени в Стратегията за ВОМР на МИГ Белене-Никопол.

Очакваме Ви!
За повече информация:
http://mig-bn.eu/, e-mail: migbn@abv.bg, тел. 0878548963
Проведоха се обучения за подготовка и кандидатстване с проектни предложения

      „Подготовка и кандидатстване с проектни предложения по Стратегия за ВОМР за територията на МИГ Белене - Никопол”,  бе темата на   организираните  от 19 до 22 февруари 2019 г.  от екипа на СНЦ ”МИГ Белене - Никопол” две  двудневни обучения  в град Белене и гр. Никопол. Същите  се проведоха в изпълнение на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от  ПРСР 2014 - 2020, финансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Споразумение № РД 50-11/ 25.11.2017 г. за изпълнение на СВОМР, на територията на МИГ Белене  - Никопол. Обученията бяха организирани в помощ на потенциалните бенефициенти по откритата  на 07.02.2019 г . Процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.136 „МИГ Белене-Никопол, Мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности”, което допълнително увеличи интереса към събитието.
     В обученията  взеха участие повече от 20 представители на стопанския сектор, в това число: земеделски производители и представители на бизнес сектора - микропредприятия, регистрирани като  ЕТ или  Юридически  лица  по Търговския закон, или Закона за кооперациите от територията на МИГ Белене - Никопол.

м. Септември 2019г.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННИ  СРЕЩИ  ПРЕЗ МЕСЕЦ  СЕПТЕМВРИ
2019 Г.


Екипът на Местна инициативна група Белене - Никопол кани всички заинтересованите страни, медии и широката общественост на информационни срещи в населените места съгласно приложеният списък.

•гр. Никопол: дата: 17.09.2019 г., 10:00 часа; място:  НЧ „Напредък 1871”, адрес: ул. „Христо Ботев“ № 6;

•гр. Белене: дата: 18.09.2019 г., 10:00 часа, зала 16 на Община Белене, адрес: ул. „България“ № 35.

        Срещите се изпълняват с цел запознаване на заинтересованите страни от територията на МИГ Белене - Никопол  с  процедура за подбор на проектни предложения  „Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Белене-Никопол“ Оперативна програма Околна среда 2014-2020 г., включена в Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ Белене-Никопол.

     Присъстващите бяха подробно запознати с Условията за кандидатстване и  подготовка на проекти в т.ч.: попълване на ел. формуляр за кандидатстване в ИСУН 2020 и изготвянето на бизнес план; обоснованост на разходите; избор на изпълнители, изготвяне на таблица за допустимите инвестиции; попълване на декларации; изисквания към документите за кандидатстване и необходимите придружаващи общи и специфични документи. Разгледани бяха различни казуси, както и често допускани грешки при кандидатстване и изпълнение на проекти по  мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“.
     Потенциалните бенефициенти имаха възможност да задават въпроси и споделят опит, да конкретизират идеи и вземат  решения във връзка с откритата  процедура, приемът на проекти по която продължава до 18 март 2019 г. - 12.00 часа. на адрес: https://eumis2020.government.bg.
Пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси:
-на сайта на Сдружение „МИГ Белене - Никопол” - http://www.mig-bn.eu./;
- на сайта на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020) в модула за електронно кандидатстване: http://eumis2020.government.bg/
                                            Мрежата НАТУРА 2000 -
             възможност за опазване на биоразнообразието в територията на МИГ Белене- Никопол

  На 17 и 18 септември 2019г. в гр. Никопол и гр. Белене , екипът на Местна инициативна група Белене - Никопол проведе две информационни срещи  с представители на местната общност . Целта на срещите бе запознаване на участниците с Условията за кандидатстване  в процедура за подбор на проекти: BG16:MIOP002-3.013, МИГ Белене-Никопол, ”Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежа НАТУРА 2000, чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Белене - Никопол”, финансирани по ОП” Околна среда” 2014-2020, чрез СВОМР.
  Акцентът  в представянето бе насочен към допустимите кандидати - общините Белене и Никопол и НПО, допустимите  дейности, както и  допустимите за финансиране разходи. Целта на процедурата е подобряване на природозащитното състояние на видове и/или местообитания  от мрежата НАТУРА 2000.

  Общият размер на безвъзмездната финансова помощ  възлиза на 1 979 987, 00 лева, като максималния интензитет на помощта е до 100%  от максималния размер на  допустими разходи.  По процедурата няма да бъдат финансирани проекти генериращи приходи.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 28 октомври 2019 г. - 12.00 часа.

  Пълният комплект документи е публикуван на интернет страницата на МИГ Белене - Никопол - http://mig-bn.eu/  и в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 - 2020г. (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg

   П о к а н а за участие в информационни среща със заинтересованите страни
                    на територията на МИГ БЕЛЕНЕ - НИКОПОЛ


Екипът на Местна инициативна група Белене - Никопол кани всички заинтересованите страни, медии и широката общественост на информационни срещи в населените места съгласно приложеният списък.

с. Драгаш Войвода, община Никопол: дата: 21.10.20149 г., 10:30 часа; място: Пенсионерски клуб в сградата на Читалището;

гр. Никопол: дата: 21.10.2018 г., 14:30 часа; място: НЧ „Напредък 1871”, адрес: ул. „Христо Ботев“ № 6;

с. Деков, община Белене: дата: 22.10.2019 г., 10:30 часа, място в сградата на      Читалище“Виделина 1897“, пл. „Възраждане “ № 5;

гр. Белене: дата: 22.10. 2019 г., час: 14:30 часа, място: зала 26 на Община Белене, адрес: ул. „България“ № 35.

Срещите се изпълняват с цел запознаване на население от територията на МИГ Белене - Никопол с напредъка по изпълнението на одобрената Стратегия за Водено от Общностите местно развитие - съгласно  споразумение № РД 50-11/25.01.2017 г.,  сключено с Управляващите органи на  Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. и Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020 г.
м. Октомври 2019г.