Наименование на юридическо лице Представител Седалище и адрес на регистрация Сектор и заинтересована
страна
1. Малинка Василева
(Председател на КУО)
Малинка Василева гр. Белене Нестопански сектор/Физическо лице
2. Община Никопол
ЕИК 000413885
Ивелин Савов гр. Никопол, ул. "Ал.   
Стамболийски" №5
Публичен сектор/Общини
3. Община Белене
ЕИК 000413579
Милен Дулев гр. Белене, ул. "България" №53 Публичен сектор/Общини
4. НЧ "Съгласие - 1907", ЕИК 114087799 Красимира Илиева с. Лозица, общ. Никопол, ул. "Борис Ганев" № 55 Нестопански сектор/Читалище
5. ЗП  „Тони Рупов”, ЕИК 9506161429 Тони Рупов гр. Белене, ул. „Александър Стамболийски” № 39 Стопански сектор/бизнес
6. ЗП "Пламен Дулев" БУЛСТАТ 8404211443 Пламен Дулев гр. Белене, ул. Черно море 7 Стопански сектор/Земеделски производител
7. "Майкромет" ООД, ЕКИ 114141282 Тихомира Лазарова гр. Белене, ул. "Добруджа" № 6 Стопански сектор/ Бизнес