Наименование на юридическо лице Представител Седалище и адрес на регистрация Сектор и заинтересована
страна
1. Малинка Василева
(Председател на КУО)
Малинка Василева гр. Белене Нестопански сектор/Физическо лице
2. Община Никопол
ЕИК 000413885
Ивелин Савов гр. Никопол, ул. "Ал.   
Стамболийски" №5
Публичен сектор/Общини
3. Община Белене
ЕИК 000413579
Милен Дулев гр. Белене, ул. "България" №53 Публичен сектор/Общини
4. НЧ „Напредък 1871”
ЕИК 114084963
Ралица Маринова гр. Никопол, ул. „Христо Ботев” № 6 Нестопански сектор/Читалище
5. ЗП  „Тони Рупов”, ЕИК 9506161429 Тони Рупов гр. Белене, ул. „Александър Стамболийски” № 39 Стопански сектор/бизнес
6. ЗП "Пламен Дулев" БУЛСТАТ 8404211443 Пламен Дулев гр. Белене, ул. Черно море 7 Стопански сектор/Земеделски производител
7. ЗП „Милен Иванов”
ЕИК BG7405303964
Милен Иванов гр. Белене, ул. „Украйна” № 3, бл. 5/51, вх. А, ап. 3 Стопански
сектор/Земеделски производител