Наименование
на юридическо
лице
Представител
Седалище и адрес на
регистрация
Сектор и
заинтересована
страна
1.
Община Белене
ЕИК 000413579
Милен Дулев
гр. Белене, ул. "България" №53
Публичен
сектор/Общини
2.
Община Никопол
ЕИК 000413885
Валерий Желязков
гр. Никопол, ул. "Ал.   
Стамболийски" №5
Публичен
сектор/Общини
3.
НЧ „Виделина - 1897”
ЕИК 000404338
Наташа Георгиева
с. Деков, община Белене
НПО/Читалище
4.
НЧ „Напредък 1871”
ЕИК 114084963
Николинка
Христова
гр. Никопол, ул. „Христо Ботев” №
6
НПО/Читалище
5.
„Елиa Милк” ООД
ЕИК 114687744
Турай Татарлъ
с. Драгаш войвода, община
Никопол, ул. „Петър Велчев” № 16
Стопански
сектор/Микропредпр
иятие, преработка на
селскостопански
продукти
6.
ЗП "Пламен Дулев"
БУЛСТАТ 8404211443
Пламен Дулев
гр. Белене, ул. Черно море 7
Стопански
сектор/Земеделски
производител
7.
ЗП „Милен Иванов”
ЕИК BG7405303964
Милен Иванов
гр. Белене, ул. „Украйна” № 3, бл.
5/51, вх. А, ап. 3
Стопански
сектор/Земеделски
производител