Подхода "Лидер"
     Абревиатурата „ЛИДЕР" означава „Връзки между дейностите за развитие на селските райони" (“LEADER” - Liason Entre Actions pour le Developpment de L`Economie Rurale), т.е. това е специфичен подход за подпомагане на икономическото развитие на селските райони в местните селски общности.
     През последните 20 години подходът „ЛИДЕР”, финансиран от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, помогна на местните общности от селските райони да оценят, развият в дългосрочен аспект и надградят потенциала на своя местен район. Подходът  се доказа като ефективен и ефикасен инструмент за изпълнение на политиките за развитие. „селски общности.
     От създаването му  през 1991 година, подходът „ЛИДЕР” предоставя на общностите в селските райони на Европейския съюз инструменти за заемане на активна роля в изграждането на собственото им бъдеще.
     „ЛИДЕР” работи добре в различни условия и видове райони, като по този начин приспособява воденето на политика в селските райони към огромните различия в нуждите на селските райони. Поради всички тези причини, той се е превърнал в неотделима част от политиката за развитие на селските райони.

Седемте уникални характеристики на ЛИДЕР
     Основната идея на подхода „ЛИДЕР” се основава на разбирането, че поради разнообразието на селските райони в Европа, стратегиите за развитие са много по-ефективни и ефикасни, ако се решават и прилагат на местно ниво от местните участници, придружени от ясни и прозрачни процедури, подпомагане от съответните администрации и необходимата помощ за разпространение на добрите практики
     До финансовата рамка 2007-2013 г., съвпадаща с присъединяването на страната ни към ЕС, се развиват три поколения „ЛИДЕР”:

          • ЛИДЕР I (1991-1993)
          • ЛИДЕР II (1994-1999)
          • ЛИДЕР + (2000-2006)

2003 - 2007 Съвместният проект на Министерство на земеделието и храните (МЗХ) и ПРООН наречен „Устойчиво развитие на селските райони” оказва техническа помощ за подготовката за прилагане на подхода „Лидер” в пилотните общини Трън, Вършец, Белица, Якоруда, Гърмен, Сатовча, Ардино, Кирково, Тополовград, Ивайловград, Маджарово. Регистрирани са 11 неправителствени организации (НПО), които изпълняват функциите на местни инициативни групи (МИГ), наблюдават и контролират изпълнението на проектните схеми по Фонда за демонстрационни проекти към проекта. 
2007-2013 „ЛИДЕР” вече не е отделна програма, а е интегриран подход в Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г. Това означава, че „ЛИДЕР” е включен в общите национални и регионални  програми за развитие на селските райони, финансирани от ЕС, заедно с редица други видове оси за развитие на селските райони.
През този период подходът „ЛИДЕР” фокусира значителен интерес от страна на публичния, неправителствения и бизнес сектора в селските райони. Той се прилага на територията на 78% от общините в селските райони по подмярка 431-2 и 61% от общините в селските райони по мярка 41 и подмярка 431-1.
Местните общности разпознаха в подхода  реална възможност за социално приобщаване, намаляване на бедността и миграцията и развитие на териториите си като цяло. Създаден е капацитет и опит в оживяването на местните общности и прилагането на стратегии за местно развитие на териториите в селските райони.
Одобрените 35 Местни инициативни групи на територията на селските райони активно подпомагат процесите на оживяване на общностите, активиране на предприемачество в разнообразни дейности и форми на заетост, устойчиво използване на ресурсите и потенциала за развитие на територията.
2014-2020 През новия програмен период „ЛИДЕР” е наследен и надграден от новия подход „Водено от общностите местно развитие” (ВОМР).
"Лидер" в България