Обучения
м. Юли 2018г.

     На 26 и 27.06.2018 г. , МИГ Белене-Никопол проведе в гр. Белене и в гр. Никопол информационна кампания с потенциални бенефициенти по процедура за подбор на проекти, BG16 RFOP002-2.022 "МИГ Белене - Никопол- Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на МИГ Белене - Никопол".
Одобрените средства по ОПИК от стратегията за ВОМР са 1 000 000 евро.
На срещите присъстваха общо 27 заинтересовани лица, представители на местния бизнес, местните медии и власти. Всички те бяха запознати в Условията за кандидатстване и с Условията за изпълнение, които са част от процедурата.
Крайният срок за кандидатстване с проектни предложения е 24.09.2018 г., 16:30 ч.

Всички документи по обявената процедура са достъпни в секцията "Покани за прием на заявления", както и в Електронната система ИСУН 2020. 
м. Юни 2018г.

П О К А Н А
за обучения на местни лидери - включително представители на върховния орган на МИГ,  потенциални членове на КИП и експерти на територията на „МИГ БЕЛЕНЕ - НИКОПОЛ”

     Екипът на Сдружение „Местна инициативна група Белене - Никопол” кани всички заинтересовани страни, медии и широката общественост на обучения на местни лидери в населените места на тема: подготовка и кандидатстване с проектни предложения по СВОМР.

     Обученията ще се проведат както следва:

1.В гр. Белене: дати: 7 и 8 август 2018 г., час: 10:00 часа, място: зала 26 на Община Белене, адрес: ул. „България“ № 35;

2.В гр. Никопол: дата: 9 и 10 август 2018, час: 10:00 часа, място: НЧ „Напредък 1871”, адрес: ул. „Христо Ботев“ № 6.

     Целта на обученията е повишаване на капацитета и информираността за участие с проектни предложения, бизнес планиране, отчитане на проекти, и др. - съгласно изискванията на мерките, заложени в Стратегията за ВОМР на МИГ Белене-Никопол.

     Обученията се организират във връзка с приема на проектни предложения по Стратегията за ВОМР, съгласно Споразумение за изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-11/25.01.2017 г.

     За повече информация:
     http://mig-bn.eu/, e-mail: migbn@abv.bg, тел. 0878548963
Обучение за местни лидери подготовка и кандидатстване с проектни предложения по СВОМР за територията на МИГ Белене-Никопол

Белене 7-8.08.2018 г.
Никопол 9-10.08.2018 г.

Ден 1
10.00 - 11.00
  Общ преглед на нормативната база за ВОМР и  
  дейността на МИГ
Илина Конакчиева
11.00 - 12.00
  Подготовка и кандидатстване с проектни   
  предложения по СВОМР за територията на МИГ- 
  Белене-Никопол
Снежана Костадинова
12.00 - 12.30
  Въпроси и дискусия
Снежана Костадинова,
персоналът на МИГ
12.30 - 13.30
  Кафе пауза
 
13.30 - 14.30
  Представяне на условията за кандидатстване по 
  Отворена процедура по СВОМР на МИГ Белене-
  Никопол с финансиране от ОПИК: BG16RFOP002-
  2.022 „Подобряване производствения капацитет в
  МСП на територията на МИГ Белене - Никопол“ -
  допустимост на бенефициенти, дейности, разходи
Илина Конакчиева
14.30 - 15.30
  Критерии и методология за оценка на проектни 
  предложения по процедура BG16RFOP002-2.022   
  „Подобряване производствения капацитет в МСП
  на територията на МИГ Белене - Никопол“
Снежана Костадинова
15.30 - 16.00
  Кафе пауза
 
16.00 - 17.00
  Прилагане, управление и отчетност на одобрени
  проекти по процедура : BG16RFOP002-2.022
Илина Конакчиева
10.00 - 12.00
Използване на националната система за
мониторинг и наблюдение (ИСУН) - работа с
електронния формуляр
Снежана Костадинова
12.00 - 13.00
Пауза
 
13.00 - 15.00
Представяне на резултатите от упражнението и обсъждане на конкретни проблеми
15.30 - 16.00
Пауза
 
16.00 - 17.00
Заключителна сесия за въпроси и отговори -
извеждане на препоръки при  разработване на
проекти и кандидатстване
Снежана Костадинова
персоналът на МИГ
Ден 2