Код на
защитена
зона
Име на
защитена
зона
Приоритет
Номер и
наименован
ие на мярка
Таксономия
Код на вид
Име на вид
Площ на
вид (ха)
BG0000247
Никополско
плато
F2
М 109 -
Инвестиции
в
консервацио
нни
дейности за
поддър­
жане/
подобряване
на
природозащ
ит­ното
състояние
на видове и
природни
место­
обитания.
Бозайници
1305
Rhinolo­phus
euryale -
Южен
подко­вонос
859,6665
BG0000247
Никополско
плато
F2
М 109
Бозайници
1306
Rhinolophus
blasii -
Средиземно
морски
подково­нос
986.493
BG0000247
Никополско
плато
F2
М 109
Бозайници
1307
Myotis
blythii -
Остроух
нощник
10017.0332
BG0000247
Никополско
плато
F2
М 109
Бозайници
1316
Myotis
capaccinii -
Дългопръст
нощник
2245.4558
BG0000247
Никополско
плато
F2
М 109
Бозайници
1324
Myotis
myotis -
Голям
нощник
10017.0332
BG0000239
Обнова -
Караман
дол
F2
М 109
Земноводни
1188
Bombina
bombina -
Червенокоре
мна бумка
396,3024
BG0000247
Никополско
плато
F2
М 109
Земноводни
1188
Bombina
bombina -
Червенокоре
мна бумка
1228.3603
BG0000396
Персина
F2
М 109
Земноводни
1188
Bombina
bombina -
Червенокоре
мна бумка
3850.0619
BG0000247
Никополско
плато
F2
М 109
Влечуги
1220
Emys
orbicularis -
Обикновена
блатна
костенурка
605.5410
BG0000247
Никополско
плато
F2
М 109
Земноводни
1171
Triturus
karelinii -
Голям
гребенест
тритон 
(Triturus
595.5253
           
Triturus
karelinii -
Голям
гребенест
тритон 
(Triturus
 
BG0000239
Обнова -
Караман
дол
F2
М 109
Влечуги
1220
Emys
orbicularis -
Обикновена
блатна
костенурка
179,6955
           
ОБЩА
ПЛОЩ:
16872.5196