Код на защитена зона Име на защитена зона Приоритет Номер и наименование на мярка Таксономия Код на вид Име на вид Площ на вид (ха)
BG0000247 Никополско плато F2 М 109 - Инвестиции в консервационни дейности за поддър­жане/ подобряване на природозащит­ното състояние на видове и природни место­обитания. Бозайници 1305 Rhinolo­phus euryale - Южен подко­вонос 859,6665
BG0000247 Никополско плато F2 М 109 Бозайници 1306 Rhinolophus blasii - Средиземноморски подково­нос 986.493
BG0000247 Никополско плато F2 М 109 Бозайници 1307 Myotis blythii - Остроух нощник 10017.0332
BG0000247 Никополско плато F2 М 109 Бозайници 1316 Myotis capaccinii - Дългопръст нощник 2245.4558
BG0000247 Никополско плато F2 М 109
Бозайници 1324 Myotis myotis - Голям нощник 10017.0332
BG0000239 Обнова - Караман дол F2 М 109
Земноводни 1188 Bombina bombina - Червенокоремна бумка 396,3024
BG0000247 Никополско плато F2 М 109
Земноводни 1188 Bombina bombina - Червенокоремна бумка 1228.3603
BG0000396 Персина F2 М 109
Земноводни 1188 Bombina bombina - Червенокоремна бумка 3850.0619
BG0000247 Никополско плато F2
М 109
Влечуги 1220 Emys orbicularis - Обикновена блатна костенурка 605.5410
BG0000247 Никополско плато F2
М 109
Земноводни 1171 Triturus karelinii - Голям гребенест тритон  (Triturus 595.5253
            Triturus karelinii - Голям гребенест тритон  (Triturus  
BG0000239 Обнова - Караман дол F2 М 109 Влечуги
1220 Emys orbicularis - Обикновена блатна костенурка 179,6955
            ОБЩА ПЛОЩ: 16872.5196