Местна инициативна група
Белене - Никопол


Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони - Европа
инвестира в селските райони
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.
Местна инициативна група Белене - Никопол
copyright © 2016

М
Община
БЕЛЕНЕ
Община
НИКОПОЛ
карта
карта

ЗЕЛЕН КАЛКУЛАТОР
Back
Next
 

Новини - м. Август 2018г.
ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ
МИГ Белене-Никопол организира информационни срещи

През месец септември, в рамките на няколко дни, ще бъдат организирани 4 информационни срещи за запознаване на населението от територията на МИГ с извършените досега дейности, актуалните събития, предстоящите приеми по мерки от Стратегията и обучения за потенциалните бенефициенти за подготовка и кандидатстване с проектни предложения.

Информационните срещи ще се проведат при спазване на следния график:

с. Новачене, община Никопол: дата: 12.09.2018 г., 10:00 часа; място: НЧ „Съгласие - 1907“, адрес: пл. „Ленин“ №1;

гр. Никопол: дата: 12.09.2018 г., 14:00 часа; място: НЧ „Напредък 1871“, адрес: ул. „Христо Ботев“ № 6.

с. Татари, община Белене: дата: 13.09.2018 г., 10:00 часа, място Пенсионерски клуб в сградата на Читалището, ул. „Георги Димитров“ № 57;

гр. Белене: дата: 13.09.2018 г., 14:00 часа, място: зала № 26 на Община Белене, адрес: ул. „България“ № 35

Екипът на МИГ Белене-Никопол отправя покана към всички заинтересовани страни да заповядат на срещите!

За повече информация и връзка с екипа на МИГ Белене-Никопол: тел. 0878548963, e-mail: migbn@abv.bg, сайт:http://mig-bn.eu/
Обществено обсъждане на Насоки за кандидатстване по подмярка 4.2 "Инвестиции в преработка/маркертинг на селскостопанско продукти"

Във връзка с чл. 6, ал. 4 от Споразумение за изпълнение на Стратегията за ВОМР и съгласно Решение № 23 от 22.08.2018 г., Сдружение "Местна инициативна група Белене-Никопол" обявява ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на пакет документи Насоки за кандидатстване по подмярка 4.2 "Инвестиции в преработка/марткетинг на селскостопански продукти" от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.
Документите включват:
1. Условия за кандидатстване
2. Документи за попълване към Условията за кандидатстване
3. Документи за информация към Условията за кандидатстване
4. Условия за изпълнение на проектите
5. Документи към Условията за изпълнение

Общественото обсъждане ще се проведе в периода 23.08.2018 г. - 29.08.2018 г.

Предложения и коментари по публикуваните документи могат да се изпращат в срок до 17:00 часа на 29 август 2018 г. на електронния адрес на Сдружението: migbn@abv.bg
ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Обществено обсъждане на Насоки за кандидатстване по подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства"    
     Във връзка с чл. 6, ал. 4 от Споразумение за изпълнение на Стратегията за ВОМР и съгласно Решение №29 от 30.08.2018 г., Сдружение "Местна инициативна група Белене-Никопол" обявява ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на пакет документи Насоки за кандидатстване по подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.
Документите включват:
1. Условия за кандидатстване
2. Документи за попълване към Условията за кандидатстване
3. Документи за информация към Условията за кандидатстване
4. Условия за изпълнение на проектите
5. Документи към Условията за изпълнение

Общественото обсъждане ще се проведе в периода 31.08.2018 г. - 06.09.2018 г.

Предложения и коментари по публикуваните документи могат да се изпращат в срок до 17:00 часа на 6 септември 2018 г. на електронния адрес на Сдружението:  migbn@abv.bg
     МИГ Белене-Никопол актуализира Индикативния график за 2018 г.
В него са включени приемите подмерки 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" и 4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" от ПРСР 2014-2020 г., както и Приемът по мярката от ОПИК 2014-2020 г., всички включени в Стратегията за ВОМР на Местната инициативна група.      виж тук
ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК