Местна инициативна група
Белене - Никопол


Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони - Европа
инвестира в селските райони
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.
Местна инициативна група Белене - Никопол
copyright © 2016

М
Община
БЕЛЕНЕ
Община
НИКОПОЛ
карта
карта

ЗЕЛЕН КАЛКУЛАТОР
Back
Next
 

Новини - м. Август 2018г.
АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЦЕДУРА
ОБУЧЕНИЕ НА МЕСТНИ ЛИДЕРИ
"МИГ Белене-Никопол актуализира Процедура за подбор на проекти по ПРСР

     С Решение № 20 от 03.08.2018 г. Управителния съвет на МИГ Белене-Никопол актуализира Процедура за подбор на проектни предложения по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. чрез Стратегията за ВОМР. Документът е с съответствие с минималните изисквания при ред за оценка на проектни предложения, утвърден от заместник министър-председателя по чл. 5, ал. 1, т. 2 от Устройствения правилник на Министерски съвет и на неговата администрация, публикуван на Единния информационен портал.
П О К А Н А
за обучения на местни лидери - включително представители на върховния орган на МИГ,  потенциални членове на КИП и експерти на територията на „МИГ БЕЛЕНЕ - НИКОПОЛ”

     Екипът на Сдружение „Местна инициативна група Белене - Никопол” кани всички заинтересовани страни, медии и широката общественост на обучения на местни лидери в населените места на тема: подготовка и кандидатстване с проектни предложения по СВОМР.

     Обученията ще се проведат както следва:

1.В гр. Белене: дати: 7 и 8 август 2018 г., час: 10:00 часа, място: зала 26 на Община Белене, адрес: ул. „България“ № 35;

2.В гр. Никопол: дата: 9 и 10 август 2018, час: 10:00 часа, място: НЧ „Напредък 1871”, адрес: ул. „Христо Ботев“ № 6.

     Целта на обученията е повишаване на капацитета и информираността за участие с проектни предложения, бизнес планиране, отчитане на проекти, и др. - съгласно изискванията на мерките, заложени в Стратегията за ВОМР на МИГ Белене-Никопол.

     Обученията се организират във връзка с приема на проектни предложения по Стратегията за ВОМР, съгласно Споразумение за изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-11/25.01.2017 г.
     За повече информация:
     http://mig-bn.eu/, e-mail: migbn@abv.bg, тел. 0878548963
Обучение за местни лидери подготовка и кандидатстване с проектни предложения по СВОМР за територията на МИГ Белене-Никопол

Белене 7-8.08.2018 г.
Никопол 9-10.08.2018 г.

Повече информация тук
МИГ Белене - Никопол проведе обучение на местни лидери

     От  7 до 10 август 2018 г.  включително, в градовете Белене и Никопол, екипът на СНЦ „Местна инициативна група Белене- Никопол” проведе обучения на местни лидери, в т.ч. представители на Колективния върховен орган на управление на МИГ, потенциални членове на комисиите за избор на проекти и експерти на тема: „Подготовка и кандидатстване с проектни предложения по СВОМР на територията на МИГ Белене - Никопол”.
     Целта на обученията бе повишаване на капацитета и информираността за участие с проектни предложения, бизнес планиране, отчитане на проекти и др., съгласно изискванията на заложените в Стратегията за ВОМР  мерки от ПРСР 2014-2020 г., ОПИК 2014-2020 г. и ОПОС 2014-2020 г.
Освен заинтересованите страни от територията на МИГ, в обученията  взеха участие също представители на медиите и широката общественост.
     Особен интерес за присъстващите бяха темите свързани с представяне на условията за кандидатстване по вече отворената процедура по СВОМР на МИГ Белене-Никопол с финансиране от ОПИК: BG16RFOP002-2-022 „Подобряване на производствения капацитет на МСП на територията на МИГ Белене-Никопол”, критериите и методиката на оценка на проектните предложения по процедурата, прилагането, управлението и отчетността на одобрените проекти, както и използването на националната система за мониторинг и наблюдение /ИСУН/ - работа с електронния формуляр за кандидатстване.
     Много полезни за потенциалните бенефициенти бяха отговорите на поставените от тях въпроси, подкрепени с конкретни примери от опита на обучаващите.
АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЦЕДУРА
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ
ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ