Местна инициативна група
Белене - Никопол


Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони - Европа
инвестира в селските райони
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.
Местна инициативна група Белене - Никопол
copyright © 2016

М
Община
БЕЛЕНЕ
Община
НИКОПОЛ
карта
карта

ЗЕЛЕН КАЛКУЛАТОР
Back
Next
 

Новини - м. Октомври 2018г.
П О К А Н А

ЗА СВИКВАНЕ НА СЪБРАНИЕ
НА КОЛЕКТИВНИЯ ВЪРХОВЕН ОРГАН НА
СДРУЖЕНИЕ
„МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БЕЛЕНЕ-НИКОПОЛ”
     Председателят на УС на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Белене-Никопол”, на основание чл. 34, ал. 4 от Устава на Сдружението, свиква заседание на КУО на Сдружението на 18.10.2018 г. от 18:30 ч.  Заседанието на Общото събрание ще се проведе в гр. Белене, сградата на Общинска администрация - Белене, зала № 26 при следния дневен ред:

1.Откриване, доклад за кворум и приемане на дневен ред;
2.Избор на председател, секретар-протоколчик и водещ;
3.Вземане на решение за промяна на състава на КУО на Сдружението;
4.Други.

Поканват се да присъстват всички членове на Управителния съвет на Сдружението.

11.10.2018 г.
гр. Белене
                                                            Председател на УС на МИГ Белене-Никопол: МИЛЕН ДУЛЕВ
   Днес, 10.10.2018 г., МИГ Белене-Никопол с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., в изпълнение на подхода Водено от общностите местно развитие, обявява процедура за подбор на проектни предложения  №   BG06RDNP001-19.105 - МИГ Белене-Никопол, подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства".

   Процедурата за подбор на проекти се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.

   Процедурата за подбор на проекти се обявява в съответствие със Стратегията за Водено от общностите местно развитие и подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства"
   Целта на процедурата е модернизация и преструктуриране на земеделските стопанства, повишаване на продуктивността и конкурентоспособността на земеделието. Направените инвестиции трябва да водят до внедряване на нови продукти, процеси и технологии и обновяване на наличните производствени материални и нематериални активи в земеделските стопанства, опазване на компонентите на околната среда, включително с намаляване на вредните емисии и отпадъци и повишаване на енергийната ефективност в земеделските стопанства, до насърчаване на сътрудничеството с производителите и преработвателите на земеделски продукти и подобряване условията на труд, на хигиенните, ветеринарните, фотосанитарните, екологичните и други условия на производство и осигуряване на възможности за производство на биологични земеделски продукти.
ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ
П о к а н а

за обучения на местни лидери - включително представители на върховния орган на МИГ,  потенциални членове на КИП и експерти
на територията на „МИГ БЕЛЕНЕ - НИКОПОЛ”
     Екипът на Сдружение „Местна инициативна група Белене - Никопол” кани всички заинтересовани страни, медии и широката общественост на обучения на местни лидери в населените места на тема: подготовка и кандидатстване с проектни предложения по СВОМР

Обученията ще се проведат както следва:

1.      В гр. Никопол: дата: 16 и 17 октомври  2018, час: 10:00 часа, място: НЧ „Напредък 1871”, адрес: ул. „Христо Ботев“ № 6.
2.      В гр. Белене: дати: 18 и 19 октомври 2018 г., час: 10:00 часа, място: зала 26 на Община Белене, адрес: ул. „България“ № 35;

    Целта на обученията е повишаване на капацитета и информираността за участие с проектни предложения, бизнес планиране, отчитане на проекти, и др. - съгласно изискванията на мерките, заложени в Стратегията за ВОМР на МИГ Белене-Никопол.
    Обученията се организират във връзка с приема на проектни предложения по Стратегията за ВОМР, съгласно Споразумение за изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-11/25.01.2017 г.
За повече информация:
http://mig-bn.eu/, e-mail: migbn@abv.bg, тел. 0878548963