Местна инициативна група
Белене - Никопол


Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони - Европа
инвестира в селските райони
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.
Местна инициативна група Белене - Никопол
copyright © 2016

М
Община
БЕЛЕНЕ
Община
НИКОПОЛ
карта
карта

ЗЕЛЕН КАЛКУЛАТОР
Back
Next
 

Новини - м. Декември 2018г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
     МИГ Белене-Никопол уведомява кандидатите по процедура за подбор на проектни предложения Процедура BG06RDNP001-19.105  МИГ Белене-Никопол, подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства, че, след етапа на ОАСД, КППП е отхвърлила следното проектно предложение: